Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

251 resultater
... dokumentasjon som grunnlag for en bedre arealforvaltning. Berggrunn og løsmasser på land og i fjordene er undersøkt på regional ...
... viktige deler av sin kunnskap om Overhalla kommunes berggrunn, løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et ...
... i iten grad behandlet her. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs ...
... viktige deler av sin kunnskap om Høylandet kommunes berggrunn, løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et ...
... overført viktige deler av sin kunnskap om Fosnes kommunes berggrunn, løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et ...
... viktige deler av sin kunnskap om Flatanger kommunes berggrunn, løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) tl et ...
... overført viktige deler av sin kunnskap om Grong kommunes berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) til et ...
... overført viktige deler av sin kunnskap om Snåsa kommunes berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) til et ...
... overført viktige deler av sin kunnskap om Vikna kommunes berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) til et ...
... overført viktige deler av sin kunnskap om Nærøy kommunes berggrunn,løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) til et ...
... har overført viktige deler av sin kunnskap om Leka kommunes berggrunn, løsmasser og grunnvann fra papirform (analoge data) til et ...
... i liten grad behandlet her. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inludert sand- og grus- ressurser, har mye av NGUs ...
... med ulike geologiske tema. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs ...
... (NGU) har, basert på eksisterende geokjemiske data fra berggrunn og løsmasser, angitt hvor i Norge det naturlige bakgrunnsnivået for ...
... 1:50.000 og 4 kart i 20.000. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs ...
... med ulike geologiske tema. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løs- masser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs ...
... med ulike geologiske tema. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs ...
... med ulike geologiske tema. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs ...
... med ulike geologiske tema. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs ...
... med ulike geologiske tema. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusresurser, har mye av NGUs ...
... : Vann som fyller porer og sprekker i løsmasser og berggrunn. Grunnvannet utgjør den underjordiske delen av vannets kretsløp. ... kvikkleire. Leside : Skråning i løsmasser eller berggrunn som vender bort fra isbevegelsen. Lesider i berggrunn er ofte en ...
... annet på NGUs kart at Haukeli-området har en utfordrende berggrunn å bygge vei på. - Vi har brukt NGUs kart for å få en ...
... og Finland deltar i dette arbeidet, som omfatter kart over berggrunn og geofysiske data (tyngdeanomalier og magnetiske anomalier). ...
... Tidligere ble grunnvanns-avkjøling av berggrunn  vurdert som lite aktuelt, geologene trodde grunnvannet rant ut i ...
... utfordringer med å forutse og håndtere sprø og forvitret berggrunn. Vi kan nå forklare at slike dypforvitringssoner på strandflaten ...
Fundamentet til den berggrunn og storskala landskap som vi ser i dag ble lagt under den kaledonske ...
... Resultatet er en hel vegg med plakater om områdets berggrunn og utvikling, og hvordan istider og malstrøm har formet landskapet. ...
... De nye løsningene gjelder kartinnsynene for blant annet berggrunn, geokjemi, geologisk arv, grunnvann, grus og pukk, mineralressurser, ...
... Norge og østkysten av USA. Omtrent to tredjedeler av Norges berggrunn omfattes av fjellkjeden, som også strekker seg inn i Sverige. ...
- Aldri har NGU stått sterkere enn i dag. Vi har levert! sier Morten Smelror i dette avskjedsintervjuet. I august gikk han av som toppsjef ved NGU. May Britt Myhr har overtatt direktørkontoret på Østmarkneset i Trondheim.
... interesse fra utenlandske investorer og selskaper for norsk berggrunn. RULLEBORD: Her er det mulig å gjøre detaljerte ...
... natursteinsproduksjon. Naturstein er et stykke av vår berggrunn, med de styrker og svakheter det medfører. Noen steintyper kan ...
... eller tynt eller usammenhengende moreneavsetning over berggrunn. Ikke angitt Det finnes en liste med løsmassetyper ...
... Et ca. 20-25 m tykt lag med oppsprukket og forvitret berggrunn (flateforvitring) er tolket under løsmassene i Riednajavre-området. ...
... og Fines-Ørsjødalen. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs ...
... og Skjæker- dalen. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs ...
... i liten grad behandlet her. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs ...
... på finansieringa. - Vi har god oversikt over korleis berggrunn og mineralar ser ut «oppe i dagen». Nå handlar det om å sjå ...
Det begynte med kartblad Vinje i 1958. Feltassistent Ellen Sigmond fra Universitetet i Oslo var 22 år og på sitt første feltarbeid. I dag har NGU-veteranen kartlagt store deler av fjellomådene i Sør-Norge. Hun har drevet med feltarbeid i 57 år.
... Utstrakt feltkartlegging av løsmasser og berggrunn - Kombinasjonen av flere metoder er unik. Dette gir nye ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.