Ny norsk mineralstrategi: NGUs kartlegging viktigere enn noen gang

Image
Bilde av Henrik Schiellerup
- Våre data hjelper leteselskapene å målrette sine undersøkelser, og redusere økonomisk risiko og unødvendige naturinngrep, forklarer avdelingsdirektør Henrik Schiellerup ved NGU.
Regjeringen, ved næringsminister Jan Christian Vestre, presenterte 21. juni sin nye nasjonale mineralstrategi. Global natur- og klimakrise og krigen i Ukraina har begge vist et behov for å sikre den vestlige verden bærekraftig forsyning av kritiske mineraler og metaller.

Pressemelding fra regjeringen: Norge skal utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring

Åpne geologiske data

- NGU kartlegger Norges geologi og vi har en nøkkelrolle som leverandør av geologiske data, som ikke minst mineralnæringen trenger. Det er kostbart og krevende å lokalisere og dokumentere en mineralforekomst. Gode geologiske data, som er gratis tilgjengelig og offentlig eiet, er en forutsetning for privat leteaktivitet. Våre data hjelper leteselskapene å målrette sine undersøkelser, og redusere økonomisk risiko og unødvendige naturinngrep, forklarer avdelingsdirektør for ressurser og miljø ved NGU, Henrik Schiellerup.

Europeiske standarder

NGU arbeider aktivt med nordiske og europeiske søsterorganisasjoner for å sikre god datakvalitet og etablerte internasjonale standarder.

- Regjeringen krever i mineralstrategien at NGU opererer i henhold til klassifikasjonssystemet United Nations Framework Classification for Resources (UNFC), blant annet for å sikre at geologiske data fra land i Europa er harmoniserte og kan brukes sammen. Dette er et arbeid NGU allerede i dag legger stor vekt på, forteller Schiellerup.

Han forklarer videre at arbeidet med å vurdere mineraler og metallers kritikalitet er internasjonalt tuftet, og at NGU bidrar til EU-kommisjonens arbeid med dette.

Kritiske mineraler: NGU styrker sitt internasjonale samarbeid

Sverige og Finland foran Norge

Over statsbudsjettet for 2023, og senere i revidert nasjonalbudsjett, ble NGU tildelt til sammen 20 millioner ekstra kroner, øremerket kartlegging av kritiske mineraler.

- Vi håper at den strategiske satsingen i årene framover vil føre til at Norge får like gode geologiske data som Sverige og Finland har. Med spisset og intensivert kartlegging av områder med kritiske mineraler kan NGU for alvor bidra til økt leteaktivitet og flere mineralfunn i Norge, sier Henrik Schiellerup.

Må synliggjøre mineralressurser

Regjeringen har ambisjoner om å skape verdens mest bærekraftige mineralnæring i Norge. Internasjonalt er det derfor viktig å synliggjøre Norges mineralressurser, samtidig som vi synliggjør våre høye krav til bærekraftig produksjon.

Norske kritiske mineraler står høyt på dagsordenen i PDAC

- NGU er blant ambassadørene for å få seriøse aktører i mineralnæringen til å forstå potensialet for mineralforekomster i Norge. Derfor er vi aktive på internasjonale arenaer, og både nordisk og europeisk samarbeid er nødvendig, forteller Henrik Schiellerup.

Mineraler i eldre deponier

Mineralstrategien påpeker at overskuddsmasser fra både mineralutvinning og samferdselsprosjekter må utnyttes bedre enn i dag. Vurdering av bruksområder og markedspotensial krever at industri og forvaltning har adgang til nødvendige geologiske data.

Deponier fra tidligere gruvedrift i Norge har til nå vært ansett som en miljøutfordring. Imidlertid kan slike deponier inneholde viktige mineraler og metaller og deponiene må kartlegges som mulige ressurser. Også dette er omtalt i den nye mineralstrategien.

- NGU er i startfasen av slik deponikartlegging, til dels i samarbeid med søsterorganisasjoner i Sverige og Finland, forklarer Schiellerup.

Fensfeltet et godt eksempel

Potensialet for kritiske mineraler og metaller i Norge er betydelig, og aktiv utvinning skjer i dag flere steder.

- Fensfeltet i Telemark er en stor forekomst av sjeldne jordarter, som kan bli svært viktig for Europa. Her har NGU, sammen med regiongeologen i Vestfold og Telemark, produsert geologiske data, som nå danner grunnlag for leteselskapenes undersøkelser. NGU mener Fensfeltet er et godt eksempel på hvordan geologisk kartlegging kan stimulere til leting og øke sannsynligheten for fremtidig produksjon av kritiske råvarer. Vi tror at mineralstrategien på lengre sikt vil øke sannsynligheten for at Norge kan utvikle flere betydningsfulle mineralprosjekter, forteller Henrik Schiellerup.

Kritiske mineraler i Norge

  • Norge har aktiv produksjon av både naturlig grafitt og feltspatmineraler, som EU vurderer som kritiske. Norge produserer også titanmineraler og kvarts, som kan foredles til titan og silisium, som vurderes som kritiske i deres metalliske form.
  • Vi har en rekke prosjekter i ulike stadier av utvikling rettet blant annet mot sjeldne jordarter, kobber, nikkel, fosfat, vanadium og titanmineraler.
  • Vi har flere områder med et uavklart, men antatt betydelig potensiale for å finne forekomster av en rekke ulike kritiske mineraler og metaller. Det er her NGU har et særlig ansvar for å intensivere kartleggingen.
Image
Trekanter i rød, blå og grønn farge viser i mineralkartet til NGU.


Nyhetsarkiv