Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

686 resultater
Rapporten gir en oversikt over alle geofysiske målinger pr. i dag utført av Geofysisk Malmleting og Geofysisk avdeling, NGU i Nord-Trøndelag og Fosen- kommunene i Sør-Trøndelagf fylke. Rapporten inneholder også detaljer om de forskjellige målemetoder som tidligere er anvendt i Nord-Trøndelag og en del synspunkter på dagens og framtidens måleutstyr og metoder.
Den befarte lokaliteten tilhører et lengre kalksteinsdrag som kan følges mer eller mindre sammenhengende fra store Namsvatnet i nord, sydover forbi Huddingsvatnet og videre østover inn i Sverige. I det befarte området er kalksteinen middels til finkornet og blek grå av farge.
Undersøkelse av mulighetene for grunnvannsforsyning til Verdal, Sonderboringer og undersøkelsesboringer er utført på ulike steder.
Rapporten beskriver grunnlaget for regional gekjemisk kartlegging i Grong- feltet og gir en sammenstilling av data fra oppfølgende geokjemiske under- søkelser for Mo og Cu i Sandøla- Nesåvatna - området i den sydlige del av Grongfeltet.
Løsdekkets mektighet skulle bestemmes ved seismiske målinger på og nær Fjellmyra i Grong. Det ble her målt 4 profiler på tilsammen 900 m, og største beregnede dyp var ca. 70 m. På Flått på Høylandet ble det målt 2 profiler på tilsammen ca. 400 m. Største mektighet her var ca. 30 m.
Det er gjort TFEM-målinger (Tids- og Frekvensdomenet ElektroMagnetisk) i 4 km² stort område i østre del av Gjersvikklumpen. Hensikten var å undersøke om massive sulfidmalmer kunne indikeres. Området var geologisk interessant med et potensial for dannelse av sulfidmalmer. TFEM-målingene, som kan indikere gode ledere på flere hundre meters dyp, indikerte bare meget svake grunne ledere som ikke ser ut til å ha noen forbindelse med massive sulfidmalmer.
Rapporten gir en kort oppsummering av fakta omkring Gullbergets to kobberkisforekomster. Malmen består av kobberkis og noe svovelkis i lagganger. Bergarten er kvartsglimmerskifer. Forekomstene omtales å være ubetydelig pga. avsides beliggenhet, fattig malm og liten utstrekning.
Det gis fylkesvis status over områder som er kvartærgeologisk kartlagt i M 1:20 000 og 1:50 000. Planer for nye foreløpige kart i 1986 er skissert.
Prøvelokalitetskart i målestokk 1:50.000 (M711-serien fra Statens Kartverk) som viser hvor det er prøvetatt bekkesedimenter innen Nord-Trøndelag og Fosen. Prøvene er samlet inn i tilknytning til den regionale geokjemiske kartlegging innenfor det samordnede geologiske undersøkelsesprogrammet for Nord-Trøndelag og Fosenhalvøya.
NGUs Nord-Trøndelagsprogram befarte sommeren -87 et kalksteinsdrag ved Jøssund. Hensikten med befaringen var å lokalisere et parti som kuknne egne seg for uttak til å dekke et eventuelt lokalt behov for jordbrukskalk. Det mest aktuelle området, for et begrenset kalksteinsuttak, ligger inne ved gården Laukvik. Kalksteinen er her grovkornet, blek grå til hvit av farge og utpreget benket.
Det er foretatt flyfotostudie og oversiktsbefaring over hele øya Jøa for å lokalisere steder for prøveboringer etter grunnvann i gneisbergarter, og for å påpeke løsmasser som kan være egnet for grunnvannsuttak. Det ble i alt anvist 25 mulige borlokaliteter, og foreslått bedre utnyttelse av den eneste fore- komsten hvor en kan ta vann fra løsmasser (ved Duun). Et prøveprogram på 5 fjellboringer anbefalses.
Rapporten oppsummerer hovedresultater etter måling av selvpotensialer i 12 borhull, og redokspotensialer, pH, ledningsevne og temperatur i 150 vannprøver hentet opp fra borhullene. Rapporten konkluderer med at det bør søkes om forskningsmidler til fortsatte målinger og en prosjektsøknad er vedlagt rapportene.
Geofysiske målinger fra helikopter ble utført av Aerodat Ltd. i 1985 for Grong Gruber i Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag. Hoveddelen av måleområdet ligger innenfor Grong Gruber sitt konsesjonsområde. Data ble presentert som kontur og profilkart i sort/hvitt. NGU ved Nord-Trøndelagsprogrammet har reprosessert og laget fargekart av helikopterdataene. Vedlagt rapporten foreligger fargekart av magntisk totalfelt, elektromagnet- iske data og VLF-EM data.
Feltarbeidet ble utført i tiden 21. - 22. september 1977. Målingene var et ledd i kartleggingen av grusforekomstene i Skromoterassen. De to seismiske profilene viser at øverst har en et ca. 20 m tykt sjikt med tørre masser, trolig sand og grus. Under dette ligger grunnvannspeilet og trolig tettere masser. Lengst øst ligger grunnvannspeilet bare ca. 2 m under overflaten. Dypet til fjell varierer mellom 20 og 76 m.
"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor.
Undersøkelsene ble utført i forbindelse med pågående diamantboringer på forekomsten, jfr. GM Rapport nr. 300 A.
Formålet med boringene var å undersøke kalksteinsforekomsten. Det ble boret i alt 295,90 meter fordelt på 3 hull.
Som en fortsettelse på arbeidet rapportert i G.M. 199 ble det foretatt ytter- ligere seismiske målinger. (Tillegg til rapport 199.)
Rapportene gir en oversikt over forfatterens tidligere arbeider i Grongfeltet. Den følger opp med undersøkelse av 360 prøver fra 1975. Det er tatt bekkesedi- ment- jordprøve- og moseprøver. En del Mo-anomalier påvises. Malmpotensialet diskuteres for Mo og kobber. Resultatene gis i form av kart og tabeller.
Spregning av veiskjæringer langs ny E 6 har sansynligvis skadet brønnen hos Helmer Braseth. Brønnen har tilsig fra kalkfjell, og ikke fra løsmasser. (se også rapport 80061 I, 2708.80).
An interprtation of the Nordland Aeromagntic Survey (NAS-94) in the Norwegian Sea between from 64° 30' and 68°N is reported. The NAS-94 survey has revealed several sets of high frequency anomalies not discernible in the old NGU data sets. This is due to the use of more sensitive magnetometers, closer line spacing, more accurate navigation and improved processing.
På forespørsel fra arealplanavdelingen ved Nord-Trøndelag fylkeskommune har NGU undersøkt en løsmasseavsetning ved Salsnes i Fosnes kommune med tanke på deponering av fiskeavfall. De utførte geofysiske og geologiske undersøkelsene viser at grunnvannsstrømmen går fra det planlagte deponiet og sørover mot Salsvatnet.
Seismiske refraksjonsmålinger skulle utføres for å belyse grunnforholdene for et påtenkt tunnelutslag i Ytre Bangsjø. Målingene synes å ha gitt grunnlag for tolkninger som i hovedtrekkene er entydige. Den registrerte lydhastigheten i fjell under vann var 4800 - 5000 m/sek. Vanligvis svarer disse verdier til godt fjell uten vesentlig oppsprekking. Koordinatangivelsen er litt usikker.
Rapporten meddeler resultater fra geofysiske målinger på bakken og i borhull ved Borvasselv skjerp sommeren 1983. Videre meddeles resultatene fra laboratoriemålinger av ledningsevne, egenvekt, susceptibilitetm samt resultater fra AMT- og gravimetriske modellberegninger. Hensikten med undersøkelsene var å prøve å kartlegge en kissones forløp i felten. Undersøkelsene har mislyktes i sitt egentlige formål, men det har fremkommet detlajer som fremdeles gjør feltet økonomisk interessant.
Rapporten inneholder kart over de høyeste anomalier på kobber, bly og sink i bekkesedimenter fra Grong-feltet.
A buried late MIS 3 shoreline in northern Norway - implications for ice extent and volumeLars OlsenPage(s): 1-14Download
For en prosjektert ny bru ved Strømmen skulle fjellets overflate fastlegges ved landkar og pillarer. Det ble utført refraksjonsmålinger på vanlig måte og funnet dyp til fjell på maks. 50 meter. Rapport 169 Foreløpig rapport betraktes som endelig.
Formålet med boringene var å undersøke en talkforekomst. Det ble boret tilsammen 241,60 meter fordelt på 7 hull. Resultatene av boringene foreligger i NGU Rapport nr. 546.
Radiometriske målinger fra helikopter er utført av NGU i et måleområde over kartblad 1925 II - Børgefjell. Målingene ble foretatt etter oppdrag fra NINA (Norsk Institutt for Naturforskning) som var spesielt interessert i Cs-stråling fra bakken som et resultat av nedfall etter Tsjernobyl-ulykken.
In the first part of the report, a synopsis is presented of the general geology and tectonostratigraphy of this part of Central Norway, with a slightly more detailed account given of the geology of Fosen Peninsula. The second part comprises an excursion guide, spanning 3 days, covering the southern district of Fosen from Rørvik to Ørland and to the outer coast near Sandnes; and then continuing along the Verran Fault (Møre-Trøndelag Fault Complex) via Verrabotn and Beitstadfjorden to Steinkjer.
Objekt 48: Sandtjern skjerp Objekt 49: Skiftesmyra skjerp Objekt 50: Stordalen-anomaliene
Med utgangspunkt i en befaring foretatt i mai 1994 (NGU Rapport 94.051) er det utført detaljundersøkelser av tre potensielle grunnvannsforekomster (område 1, 2 og 3) langs Fiskumelva i Grong komune. Undersøkelsene konkluderer med at det innenfor område 1 ikke er påvist løs- masser som er egnet for større grunnvannsuttak. Område 3 kan være egnet for større grunnvannsuttak fra løsmassebrønner, forutsatt av grunnvannstanden ikke viser for stor senkning i tørre perioder.
Ut fra sonderboringer og enkle testpumpinger med prøvetaking, er det gitt en vurdering av mulighetene for grunnvannsuttak fra løsavsetninger. Utvelgelsen av de undersøkte avsetningene er gjort på bakgrunn av kartleg- gingen i forbindelse med programmet "Grunnvann i Norge" og i samråd med de enkelte kommuner. Resultatene viser at det er gode muligheter til å dekke det oppgitte behovet med grunnvann i Malm i Verran, Eidshaug og Dalan-Torstad i Nærøy, Jøa i Fosnes og Hestvika i Namsos.
Etter oppdrag fra Alf Vennatrø & Sønn AS er det foretatt befaring og prøvetaking av råmaterialet i Lånke Pukkverk. Bergartene det drives på er en grålig metarhyolott, som er moderat til sterkt oppsprukket. Bergartene ligger i klasse 2 etter fallprøven, og abrasjonsverdien klassifiseres som "god" (0,49). Med unntak av slitelag på veger med ADT>6000 kan bergarten, forutsatt tilfrdsstillende sortering i.h.t. Vegnormalen, benyttets til alle vegformål.
Midt-Nordenekskursjonen 1991, kvartærgeologisk del, har til nå vært avholdt hvert år med deltakere fra de geologiske undersøkelsene i Finland, Sverige og Norge. Geologer fra andre institusjoner i de tre land deltar også. Ekskursjonen i år starter på Røros, går videre til Hitra og Frøya, til Fosen- halvøya og avsluttes i indre Trondheimsfjordsområdet. Det vil bli demonstrert lokaliteter og diskutert både publiserte og upubliserte data, og rapporten tar for seg hovedtrekkene av dette.
Groundwater contribution to a mountain stream channel, Hedmark, NorwaySylvi Haldorsen, Jens-Olaf Englund, Per Jørgensen, Lars A.
NGU har for Norcem A/S undersøkt de geologiske forhold i forbindelse med planlagt vannmagasin i Tromsdalen, Verdal. Skulle også ta et par profiler for å vurdere muligheten for morenemateriale til fylling i dammen. - Resultatet av seismikk viser beskjeden tykkelse på morenedekket (2 - 5 m.). - Det er ugunstige geologiske forhold for et vannbasseng i det undersøkte området ved Tromsdalen.
1. Detaljert prøvetaking av bekkesedimenter fra Gjersvikforekomstens nærmeste omgivelser. 2. Prøvetaking av jord på begge sider av bekkene. 3. Systematisk prøvetaking av jord langs profiler over forekomsten. 4. Prøvetaking av massiv malm fra forekomsten og kisimpregnasjon i side- bergarten.

Sider