BRØNNBORING

Forundersøkelser vedr. grunnvannsmuligheter ved fjellborede brønner for tettstedet Hvittingfoss i Kongsberg kommune.

NGU-RAPPORT
O-78131
Publikasjonstype
docid
32638
Utgivelsesår
1979
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/1970-1979/O-78131.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Som delvis oppfølging av NGUs rapport O.77001 er det utført 8 prøveboringer i fjell i områdene vest for Hvittingfoss (Reine-elv, Føske, Skoli). Rapporten gir opplysninger om dette arbeidet, borhullslogging og forslag til videre prøvepumpinger.
Forfattere
Huseby, Sigurd
Gaut Amund
Kommune
KONGSBERG
Fylke
VIKEN
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Grunnvannsundersøkelser ved Sundby. Verdal kommune, Nord-Trøndelag

NGU-RAPPORT
1806/26
Publikasjonstype
docid
30428
Utgivelsesår
1982
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Rapporten gir status for arbeidet som er gjort innen grunnvannsprosjektet Sundby. Først gis en oversikt over bakgrunnen for prosjektet. Deretter beskrives feltarbeid, resultater og tolkninger. Resultatene fra alle tidligere undersøkelser er også tatt med i bearbeidingen. Det skisseres en modell for dannelse av breelvavsetningen ved Sundby-Eklo. Denne avsetningen er grunnlaget for grunnvannsmagasinet som beskrives i rapporten. Plassering av pumpebrønnene med tanke på forurensninger blir også diskutert. Rapporten avsluttes med et forslag til oppfølgende undersøkelser i 1983.
Forfattere
Andersen, Anne-Britt
Kommune
VERDAL
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Hydrogeologisk arkiv ved Norges geologiske undersøkelse.

NGU-RAPPORT
2057
Publikasjonstype
docid
30954
Utgivelsesår
1983
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Et nytt sentralarkiv byggs opp for å kunne samle data fra all hydrogeologisk virksomhet i Norge. Opplysninger fra brønnborefirmaer og konsulenter ventes å ville utgjøre en vesentlig del av datamaterialet. Arkivet vil gi grunnlagsmateriale for forvaltningsspørsmål, rådgivnings- tjenester, vitenskapelig arbeide og hydrogeologiske publikasjoner som kart og rapporter. Det bør også kunne benyttes av institusjoner utenfor Norges geo- logiske undersøkelse. Arkivet ventes å få stor praktisk betydning, men både oppbygging og drift krever økte personellressurser ved NGU's seksjon for hydrogeologi.
Forfattere
Flaa, Rolf A.
Gaut, Amund
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Systemdokumentasjon for system BRONN.

NGU-RAPPORT
84.181
Publikasjonstype
docid
30617
Utgivelsesår
1984
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Denne rapporten er en systemdokumentasjon og programdokumentasjon for system BRONN. Oppbyggingen av databasen og alle andre filer som inngår i systemet beskrives. Det inngår to programmer i systemet. Bronn foretar all aktivitet mot databasen og programmet ABSPLOTT tegner temakart på plotter.
Forfattere
Auflem, Lidvard
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Rapport fra besøk ved DGu 14. november og SCANUG-møte i Helsingør 15. og 16. november 1979.

NGU-RAPPORT
1922/12
Publikasjonstype
docid
29822
Utgivelsesår
1984
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Første del av rapporten orienterer om utstyr og programvare som ble benyttet ved DGU. Det ble forklart hvordan edb ble brukt i forbindelse med registrering av boringer, plotting av sirkeldiagram og hydrokjemiske kart. Andre del av rapporten omhandler møteprogrammet ved SCAUG med kommentarer til hvert tema.
Forfattere
Sæther, Per Olav
Reitan, Morten
Tilgjengelig
NGU-biblioteket