VANNVERK

Vannforsyning til Blestølen

NGU-RAPPORT
87.093
Publikasjonstype
docid
33291
Utgivelsesår
1987
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Området rundt Blestølen planlegges utbygd med ca. 40-50 nye hytter i et senter. Noen borebrønner i fjell finnes, men de gir for lite vann for en slik utbygging.
En ny boreplass ble tatt ut, samtidig som det foreslås å knytte alle boringene sammen med et stort utjevningsbasseng.
Forfattere
Bryn, Knut Ørn
Kommune
FLESBERG
Fylke
VIKEN
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Borlokaliteter i fjell i Kvalsvik og Nerlandsøy, Herøy kommune.

NGU-RAPPORT
91.261
Publikasjonstype
docid
31588
Utgivelsesår
1991
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/1991/91_261.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
For å forsyne Kvalsvik er det nødvendig med 4000l/time, mens det til Nerlands- øy vassverk trengs 8500l/time. Tidligere boringer i området har kapasiteter mellom 600 og 2400l/time, og på dette grunnlaget er det satt an flere borhull i Kvalsvik og Nerlandsøy. Det er antatt at disse boringene vil gi omtrent samme vannmengder som de tidligere boringene.
Forfattere
Sand, Kari
Kommune
HERØY MØRE OG ROMSDAL
Fylke
MØRE OG ROMSDAL
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

A Groundwater Vulnerability Study of the Korgen waterworks, Lillehammer kommune

NGU-RAPPORT
94.010
Publikasjonstype
docid
33103
Utgivelsesår
1994
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/1994/94_010.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
This report has been prepared as part of NGUs contribution to the "Korgen vannverk" project being carried out by Berdal Strømme a.s.. This project forms part of the ENSIS VANN project connected with the 1994 Winter Olympic Games in Lillehammer. The report details the undertaking of a groundwater pollution vulnerability assessment of the Korgen waterworks. This assessment was based on a Digital Terrain Model, a MODFLOW groundwater flow model (both described in separate project reports) and a MODPATH particle tracking model. Potential pollution sources are listed together with an assessment of their potential effects on the waterworks. The groundwater sources for the water-works are demonstrated and groundwater protection zones suggested.
Forfattere
Segar, David
Kommune
LILLEHAMMER
Fylke
INNLANDET
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

A Digital Terrain Model of the Korgen waterworks area, Lillehammer kommune

NGU-RAPPORT
94.009
Publikasjonstype
docid
33102
Utgivelsesår
1994
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/1994/94_009.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
This report has been prepared as part of NGUs contribution to the "Korgen vannverk" project being carried out by Berdal Strømme a.s.. This project forms part of the ENSIS VANN project connected with the 1994 Winter Olympic Games in Lillehammer. The report details the production of a Digital Terrain Model of the Korgen waterworks area. This terrain model forms the basis of a MODFLOW groundwater flow model and a pollution vulnerability assessment described in separate project reports.
Forfattere
Segar, David
Kommune
LILLEHAMMER
Fylke
INNLANDET
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Sikringssoner ved Årskog/Knardal vassverk, Vanylven kommune

NGU-RAPPORT
94.067
Publikasjonstype
docid
33521
Utgivelsesår
1994
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/1994/94_067.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har foretatt en befaring ved fjell- brønner som benyttes som vannkilde for Årskog/Knardal vannverk i Vanylven kommune. Befaringen er foretatt for å klarlegge behovet for sikringssoner i brønnområdet. Det konkluderes med at vannkilden har en god naturlig sikring mot forurens- ing i form av relativt tykk morene som ligger som et beskyttende dekke i hele tilsigsfeltet. Det foreslås at brønnenes nærområde sikres ved inngjerding av et areal på ca 50x50 m. Videre foreslås opprettet en "administrativ" sikringssone med radius 100-200 m rundt brønnene. Boring av ny fjellbrønn øst for høydebasseng eller boring av løsmassebrønn ved Årskogelvas utløp i fjorden, er anført som mulige løsninger for å øke vannverkets kapasitet.
Forfattere
Storrø, Gaute
Kommune
VANYLVEN
Fylke
MØRE OG ROMSDAL
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Geologiske vurderinger i forbindelse med utbygging av grunnvannsverk, Morgedal, Kviteseid kommune

NGU-RAPPORT
94.038
Publikasjonstype
docid
33458
Utgivelsesår
1994
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/1994/94_038.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Etter forespørsel fra Kviteseid kommune, som prosjekterer et nytt grunnvanns- verk i Morgedal, er det foretatt en berggrunnsgeologisk vurdering om å sprenge ut høydebassenget i fjell.
Forfattere
Dons, Johannes A.
Sigmond, Ellen M.O.
Kommune
KVITESEID
Fylke
TELEMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Alvdal vannverk, forslag til soneinndeling

NGU-RAPPORT
95.110
Publikasjonstype
docid
34333
Utgivelsesår
1995
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/1995/95_110.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Basert på prøvepumpingsresultater, hydrauliske beregninger og geologiske betraktninger sammen med feltbefaring, er sikringssonene fra 0 - 3 anbefalt og angitt i rapporten.
Forfattere
Rohr-Torp, Erik
Kommune
ALVDAL
Fylke
INNLANDET
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Sokna vannverk, forslag til soneinndeling

NGU-RAPPORT
95.100
Publikasjonstype
docid
34306
Utgivelsesår
1995
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/1995/95_100.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Basert på prøvepumpingsresultater, hydrauliske beregninger og geologiske betraktninger sammen med feltbefaring, er sikringssonene fra 0 til 3 anbefalt og angitt i rapporten.
Forfattere
Rohr-Torp, Erik
Kommune
RINGERIKE
Fylke
VIKEN
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Jørstadmoen vannverk - sikringssoner

NGU-RAPPORT
96.167
Publikasjonstype
docid
44204
Utgivelsesår
1996
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/1996/96_167.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Jørstadmoen har blitt tilknyttet det kommunale vannverket på Hovemoen. Lillehammer kommune ønsker å sikre det gamle grunnvannsanlegget på Jørstadmoen som reservevannkilde for bebyggelsen på vestsiden av Lågen. Rapporten omhandler undersøkelser og forslag til sikringssoner.
Forfattere
Klemetsrud, Tidemann
Kommune
LILLEHAMMER
Fylke
INNLANDET
Tilgjengelig
NGU-biblioteket