Undersøkelser av pukkforekomst Langemyr i Lillesand kommune

På oppdrag fra NCC Industri har Norges geologiske undersøkelse (NGU) utført geologisk kartlegging og prøvetaking av lokaliteten Langemyr, som ligger 5 km vest for Lillesand sentrum i Lillesand kommune, Aust-Agder. NGUs oppgave var å undersøke og vurdere lokalitetens egnethet som mulig uttaksområde for råstoff til vei-, bygge- og anleggsformål. Befaringen viste at det opptrer en homogen felsisk granittisk gneis, i tillegg til mindre mengder av kvarts-plagioklas-biotittgneis, granodioritt og meta-arkose. Den granittiske gneisen, som er hovedbergarten, er lys grå, jevn- og finkornet (< 1 mm) og har et homogent utseende. Gneisen er stedvis tydelig foliert og har cm til dm brede tversgående kvartslag i området, noe som henger sammen med tidligere deformasjon under høyt trykk som har dannet folder (bakker i landskapet) og forkastninger synlig i den større regionen. Kvarts, alkalifeltspat og plagioklas er de dominerende mineraler, med mindre mengder glimmermineraler.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2017.016
Page number:
25
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Små oppdrag byggeråstoffer 2016-2020
Prosjektnr:
337106
Fylke:
Aust-Agder