Forurensingsstatus i havbunnssedimenter i kommunene Askvoll, Fjaler, Hyllestad, Solund og Gulen

Norges geologiske undersøkelse (NGU) utarbeider marine grunnkart i samarbeid med Vestland fylkeskommune (tidligere Sogn og Fjordane fylkeskommune), kommunene Askvoll, Fjaler, Hyllestad, Solund og Gulen og flere næringsaktører. Som en del av prosjektet skal miljøtilstanden i regionen kartlegges. I mai 2020 gjennomførte NGU feltarbeid med F/F Seisma, og hentet opp korte sedimentkjerner fra 12 stasjoner. Analyse av overflatesedimentenes innhold av tungmetaller og organiske miljøgifter gir oss et bilde av miljøtilstanden i de ulike delene av studieområdet. For å bestemme om innholdet av tungmetaller og organiske miljøgifter i overflatesedimentene skyldes menneskeskapt forurensning eller ikke, er det viktig å undersøke det naturlige nivået av ulike elementer i havbunnssedimentene. Ved hjelp av kjerneprøver kan vi analysere sedimentene fra de ulike dybdeintervallene for å få fram endringer over tid. Prøvetaking ble prioritert i avsetningsbassenger der finkornet materiale samles opp uforstyrret over tid. Miljøgifter vil binde seg til organisk materiale og leirpartikler, og avsettes sammen med disse. Noen av prøvelokalitetene er plassert i nærheten av tettsteder, mens andre ligger i områder uten kjent, direkte tilførsel av miljøgifter fra menneskelig aktivitet. Innholdet av uorganiske og organiske miljøgifter i de øverste centimeterne av havbunnen er generelt lavt og delvis under bestemmelsesgrensen. I de fleste tilfellene ligger konsentrasjonen i klasse I (bakgrunn) og klasse II (god) i henhold til Miljødirektoratets klasseinndeling av miljøtilstand. I enkelte prøver er det registrert høyere konsentrasjoner (klasse III, moderat). Dette gjelder for arsen på to stasjoner (Stongfjorden og Hagefjorden). For tributyltinn (TBT) er laboratoriets bestemmeselsgrense (1 µg/kg) for høy til å skille mellom de ulike tilstandsklassene i EUs Vanndirektiv, og en prøve (Hagefjorden) med verdi over bestemmeselsgrensen havner i klasse V (svært dårlig). Klassifisert i henhold til "forvaltningsmessige grenseverdier" for TBT i marine sedimenter (Miljødirektoratets veileder M-608) vil denne prøven tilsvare klasse II (god).

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2022.006
Page number:
70 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjektnr:
384800