KORNFORDELING

Grus- og sandforekomster i Nordland og Troms.

NGU-RAPPORT
737
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1966
ISSN
0800-3416
Summary
Det gis en oversikt over 19 grus- og sandforekomster innen Nordland og Troms, særlig med henblikk på avsetningens størrelse og kornfordeling. Det er også tatt med enkelte opplysninger om bergarts-/mineralinnhold.
Forfattere
Reite, Arne J.
Fylke
NORDLAND
TROMS
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Kvartærgeologisk kartlegging, Bjøllådalen, Nordland, 1975.

NGU-RAPPORT
1337 B
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1976
ISSN
0800-3416
Summary
Kvartærgeologisk kartlegging i M 1:50 000 er utført i Bjøllådalen og Harodalen på Saltfjellet etter oppdrag fra Saltfjell-Svartisen utvalget i Bodø. Området omfatter midtre og nordre del av Bjøllådalen, samt søndre del av Harodalen. Det vil senere inngå som deler av de kvartærgeologiske kartene 2028 I. Beiar- dalen og 2028 II Bjøllådal, M1:50 000. Prøver er analysert for kornfordeling. Isbevegelsene og isavsmeltingsforløpet er rekonstruert.
Forfattere
Kjærnes, P.A.
Sveian, H.
Aa, A.R.
Furuhaug, O.
Kommune
SALTDAL
RANA
Fylke
NORDLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Kvartærgeologisk kartlegging, Askvoll, Sogn og Fjordane.

NGU-RAPPORT
1560/2
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1977
ISSN
0800-3416
Summary
Kartblad 1117 IV er kvartærgeologisk kartlagt i målestokk 1:50 000. På grunn- lag av isskuring er to isrørsleretningar av ulik alder rekonstruerte, ei vestleg som må vere av pre-Yngre Dryas alder og ei NNV som korresponderar godt med Yngre Dryas - endemorenen. Kornfordeling og bergartsinnhold av lausmassane er undersøkt. Morenematerialet er gjennomgåande sandig og grusig. Morenematerialet må karakteriserast som lokalt. Breelvmateriale er funne på Furuneset. Furset og ved Askvoll sentrum. Ingen av sand- og grusførekomstane er økonomisk drivverdige. Ein del av urane i Askvoll-området er godt nyttbare som fyllmasser. Karakteristisk for området er store areal med tynt humusdekke, oftast med røsslyng over. Ein har prøvt å skilje ut desse areala på kartet. Det norske myrselskap har gjort omfattande granskingar i området, og omtalen av myrane byggjer også på deira resultat.
Forfattere
Aa, Asbjørn Rune
Kommune
ASKVOLL
Fylke
VESTLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Molybden i tung og lett grovfraksjon av utvalgte bekkesedimenter, Hurdal.

NGU-RAPPORT
1662 A
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1979
ISSN
0800-3416
Summary
Det kan påvises en Mo-anomali i den tunge delen (Spv. 2.96 g/cm3) av grov- fraksjonen (-600 +180) i bekkesedimenter fra Høverelva. Anomalien kan skilles fra en sterk, men "falsk" anomali ved at den siste viser omtrent samme Mo-gehalter både i lett. og tungfraksjon.
Forfattere
Bølviken, B.
Solem, K.
Volden, T.
Kommune
HURDAL
Fylke
VIKEN
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Kvartærgeologisk kartlegging M1:20 000, Lierdalen, Buskerud fylke.

NGU-RAPPORT
1722-1
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1979
ISSN
0800-3416
Summary
Kvartærgeologisk kartlegging i Lierdalen startet opp i 1978. Formålet med arbeidene var å fremskaffe et detaljert kartmateriale over de mektige løs- massene i dalen. Arealene under øvre marine grense (ca. 200 m o.h.) mellom Drammensfjorden og Holsfjorden ble kartlagt i M 1:20 000 etter tradisjonelle feltmetoder. Det ble bare benyttet lettere utstyr som spade og stikkbor til jordartsobserasjon og prøvetaking. Ingen kartblad er ferdig kartlagt. Deler av 6 blad er sammenstilt og kopiert ved Cibachrome fargefoto i full skala (Tegning 2.3.2.2/4. 1814.4). Finkornige hav- og fjordavsetninger med stor mektighet er dominerende løsmassetype i dalen. Fire israndavsetninger av varierende størrelse samt noen andre små breelvavsetninger representerer verdifull sand- og grusressurser. Det er ikke foretatt spesielle undersøkelser av løsmassenes mektighet, sammensetning og egenskaper, men dette vil bli ut- ført i 1979.
Forfattere
Sveian, H.
Sørensen E.
Kommune
LIER
Fylke
VIKEN
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Kornstørrelse, mineralogi og kjemi til en bekkesedimentprøve fra Fåvangområdet.

NGU-RAPPORT
1494 J
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1979
ISSN
0800-3416
Summary
Mineralogi, hovedelementkjemi og tungmetallkonsentrasjon (Pb,Zn, Ni, Co, Cu og Ag) er bestemt i 7 subfraksjoner (-180+100, -100+80, -80+60, -60+40, -40+20 -20+10 og -10 mikron) fra en bekkesedimentprøve. Kornfordelingen har tydelig innflyteles på mineralogi og kjemi i prøven.
Forfattere
Ottesen, Rolf Tore
Kommune
ØYER
Fylke
INNLANDET
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Variasjon i kornfordeling i bekkesedimentprøver.

NGU-RAPPORT
1494 L
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1979
ISSN
0800-3416
Summary
Kornfordelingen har innflytelse på den mineralogiske og kjemiske sammensetning til bekkesedimentprøver. Formålet med denne undersøkelsen er å skaffe noen data for i hvilken grad kornfordelingen i bekkesedimentene varierer i frak- sjonen -0.18 mm. To bekker er detaljprøvetatt. For å få frem størst mulig variasjon i kornstørrelse er prøveplassene valgt slik at både bakevje og midt- strøms lokaliteter er representert i materialet. I begge de undersøkte bekker varierer kornstørrelsene av sedimentene meget. Valg av prøveplass synes ikke å påvirke kornstørrelsen i -0.18 mm fraksjonen i avgjørende grad.
Forfattere
Ottesen, Rolf Tore
Kommune
ORKLAND
MELHUS
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Niobforekomsten i Sæteråsen. Knusningsforsøk med fordeling av niob etter kornstørrelse og spesifikk vekt på de forskjellige fraksjoner.

NGU-RAPPORT
1800/76 C
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1980
ISSN
0800-3416
Summary
For en eventuell økonomisk utnyttelse av niobinnholdet i Sæteråsenforekomsten har en undersøkt mulighetene for en flotasjonsprosess. En typisk prøve av bergarten er nedknust, vannsiktet med ultralyd og tørket. Tungmineralsepara- sjon er utført med metylenjodid, sp.v. 3,3. Nedknusing til minus 20 my er nødvendig for å frilegge niobmineralene. Da oppnås 1,0 % Nb i tungfraksjon som utgjør 24 % av total pågang. 69 % av total nærværende niob anrikes da i tungfraksjonen. Utgangsmaterialet inneholdt 0,24 % Nb. Undersøkelsen viser at en mekanisk oppredningsprosess neppe er mulig.
Forfattere
Nilsen, Rolf
Kommune
SANDEFJORD
Fylke
VESTFOLD
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Kornfordeling i bekkesedimenter. Regionale kornfordelingsmønstre og deres innflytelse på metallinnholdet i bekkesedimentprøver.

NGU-RAPPORT
1687 A
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1981
ISSN
0800-3416
Summary
I rapporten presenteres resultater fra 58 kornfordelingsanalyser utført på bekkesedimentprøver fra 3 regioner i Sør-Norge. Resultatene fra undersøkelsen antyder at kornfordelings mønstre synes også å influere på metallinnholdet i prøvene.
Forfattere
Ottesen, Rolf Tore
Fylke
INNLANDET
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket