Sand- gruskartlegging i Overhalla kommune.

Etter henvendelse fra Overhalla kommune ble det i 1985 foretatt kartlegging og registrering av sand- og grusforekomster langs Namsen og Bjøra. I feltundersøkelsene inngikk seismisk profilering (3 700 m), elektriske motstandsmålinger, borignernger (120 m) og prøvetaking av de viktigste fore- komstene. Rapporten inneholder 10 kornfordelingsanalyser, 6 fallprøve- resultater og data fra mørtelprøvestøping. Det er foretatt volumberegning av de fleste beskrevne forekomster. Rapporten viser at det opptrer betydelige mengder sand og grus i Overhalla, men de fleste forekomstene domineres av sand og er således mindre interessante som byggeråstoff.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
86.051
Page number:
60
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport