Oversikt over: Geologiske kart og rapporter for Snåsa kommune

"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke undersøkelser som er gjennomført både på fylkesnivå, regionalt i Snåsa kommune, hvilken geologisk informasjon som foreligger og vil foreligge i nær fremtid, og mulig fremtidig bruk av denne informasjonen. I NGUs referansedatabaser er det tilsammen registrert 92 ulike publikasjoner og kart som omhandler geologiske tema spesifikt i Snåsa kommune. Mange av disse er rapporter om gruvedrift, og disse blir i liten grad behandlet her. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inludert sand- og grus- ressurser, har mye av NGUs aktiviteter i Snåsa komune vært knyttet til leting etter grunnvannmineralressurser. Det er også kartlagt en del geofysikk i kommunen. Muligheter for uttak av grunnvann er undersøkt, blant annet for Snåsa, Sørbygda og Øverbygda vannverk. Det er gjennomført malmundersøkelser i kommunen, foreløpig uten positivt resultat. Natursteinsforekomster i kommunen er beskrevet. Det er videre registrert 32 løsmasseforekomster med et anslått volum på ca. 48 mill m3 av de masseberegnede forekomstene. Det er utgitt i alt 12 geologiske kart i M 1:50 000 av ulik karakter over områder i kommunen. Det er også utgitt kart i målestokk 1:100 000 over nedfall av Cesium-137 (139Cs) etter Tsjernobylulykken i deler av kommunen. En gjennomgang av datagrunnlaget på digital form gis i NGU-rapport nr. 96.182: Digital geologisk informasjon i areal- og ressursforvaltning, Snåsa kommune.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
96.218
Page number:
27
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport