Oversikt over: Geologiske kart og rapporter for Røyrvik kommune

"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke undersøkelser som er gjennomført både på fylkesnivå, regionalt og vil foreligge i nær fremtid, og mulig fremtidig bruk av denne informasjonen. I NGUs referansedatabaser er det tilsammen registrert 450 ulike publikasjoner og kart som omhandler geologiske tema spesifikt i Røyrvik kommune. Mange av disse er rapporter om gruvedrift i Joma og Gjersvik i eldre tid og i dag. Disse blir i liten grad behandlet her. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs aktiviteter i Røyrvik kommune vært knyttet til leting etter mineralressurser. Potensialet for malmforekomster i Grongfeltet er undersøkt gjennom prosjektet "samtolkning av geodata i Grongfeltet". Mange områder i Røyrvik kommune er undersøkt med geo- logiske og geofysiske metoder, uten at det foreløpig har gitt nye forekomster av interesse. Prosjektet ble presentert ved Prospekteringsmessen i Toronto, Canada i mars 1995. Videre er enkelte industrimineralforekomster i kommunen undersøkt. Spesielt karbonatforekomstene ved Huddingsvatnet er interessant. Det er gitt en generell vurdering av muligheter for uttak av grunnvann priori- terte steder av kommunen, og oppfølgende undersøkelser er gjort ved Røyrvik sentrum og bebyggelsen rundt Østgård-Myrmo. Det er utgitt kart i målestokk 1:100.000 over nedfall av Cesium-137 (137Cs) etter Tsjernobylulykken i deler av kommunen. Det er utgitt i alt 14 andre geologiske kart av ulik karakter over områder i kommunen. En gjennomgang av datagrunnlaget på digital form gis i NGU-rapport nr.96.184: Digital geologisk informason i areal- og ressursfo

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
96.217
Page number:
33
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport