Oversikt over: Geologiske kart og rapporter for Grong kommune

"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke undersøk- elser som er gjennomført både på fylkesnivå, regionalt og i Grong kommune, hvilken geologisk informasjon som foreligger og vil foreligge i nær fremtid, og mulig fremtidig bruk av denne informasjonen. I NGUs referansedatabaser er det tilsammen registrert 142 ulike publikasjoner og kart som omhandler geologiske tema spesifikt i Grong kommune. De fleste av disse dreier seg om leting etter malm i det såkalte Grongfeltet, samt eldre rapporter om gruvevirksomheten. Det er utgitt 13 kart i M 1:50.000 med ulike geologiske tema. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs aktiviteter i Grong kommune vært knyttet til leting etter malmforekomster i Grongfeltet. Videre er flere områder er undersøkt med tanke på å finne utnyttbare forekomster av grunnvann til vannforsyning. Det er utgitt kart i målestokk 1:100.000 over nedfall av Cesium-137 (137Cs) etter Tsjernobylulykken i deler av kommunen. En gjennomgang av datagrunnlaget på digital form gis i NGU-rapport nr. 96.186: Digital geologisk informasjon i areal- og ressursforvaltning, Grong kommune.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
96.203
Page number:
27
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport