Geologisk informasjon i Mosvik kommune

"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke undersøk- elser som er gjennomført både på fylkesnivå, regionalt og kommunalt i Mosvik kommune, hvilken geologisk informasjon som foreligger og vil foreligge i nær fremtidig, og mulig fremtidig bruk av denne informasjonen. I NGUs referansedatabase er det til sammen registrert 19 ulike publikasjoner og kart som omhandler geologiske tema spesifikt i Mosvik kommune. Av disse er 6 kart i M 1:50.000 med ulike geologiske tema. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs aktiviteter i kommunen vært knyttet til leting etter grunnvannsressurser. Muligheten for økt bruk av grunnvann ble utredet i forbindelse med GiN- prosjektet. En del av vannforsyningen i Mosvik baseres på fjellbrønner, og disse er prøvetatt og analysert.En natursteinsforekomst ved Trongsundet er vurdert. En sink-kopper-bly forekomst i Tronvik er undersøkt, undersøkelsene viste at forekomsten ikke hadde noen potensiell økonomisk betydning. Det er utgitt kart i målestokk 1:100.000 over nedfall av Cesium-137 (137Cs) etter Tjernobylulykken i deler av kommunen. Steiltstående sprekkesoner er under- søkt, både fpr å kartlegge potensial for mineralressurser og for å kartlegge radioelementanrikningene. En gjennomgang av datagrunnlaget på digital form gis i NGU-rapport nr. 96.178: Digital geologisk informasjon i areal- og ressursforvaltning, Mosvik kommune.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
96.211
Page number:
24
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport