Skred

Skred er naturhendelsen i Norge som har krevd flest liv og har forårsaket store økonomiske tap. Dette henger sammen med vårt spesielle landskap og vår geologiske historie.

Samfunnet kan tilpasse seg risikoen for skred gjennom riktig arealbruk, sikring, eller beredskap med overvåkning og varsling.

Jordskred fra Heimgårdsberget den 26. juni 2008 i Signaldalen, Troms fylke. Dette skredet ødela jordbruksland, men stoppet foran gården. Heldigvis ble ingen av innbyggerne skadet. Foto: Iain Henderson, NGU
Jordskred fra Heimgårdsberget den 26. juni
2008 i Signaldalen,Troms fylke. Dette skredet
ødela jordbruksland, men stoppet foran
gården. Heldigvis ble ingen av innbyggerne
skadet. Foto: Iain Henderson, NGU
Gruppering av skred som følge av den nasjonale planen for kartlegging av skredfare
Gruppering av skred som følge av den nasjonale planen for
kartlegging av skredfare.

Skred forekommer nesten hver dag i fjellområder. De fleste skred blir ikke registrert fordi de ikke forårsaker noen skade. Men et skred kan ødelegge jordbruksområder, skade infrastruktur og i verste fall ta liv. 

Skred kan utvikle seg fra alle typer materialer: fast fjell, alle typer løsmasse, snø og is. Skred kan også inneholde betydelige mengder vann. NGU er den sentrale, statlige institusjonen for kartlegging og håndtering av geologiske data i Norge. Vi utfører derfor kartlegging av geologiske forhold som kan føre til skred. Dette arbeidet utføres på oppdrag for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVE er den nasjonale fagmyndigheten for sikring mot skred og flom.

NGU støtter farekartlegging for steinsprang, jordskred og snøskred ved kvartærgeologisk kartlegging med fokus på skredprosesser. Videre kartlegger NGU marine sedimenter i områder der det kan gå kvikkleireskred. I tillegg kartlegges ustabile fjellpartier som kan utvikle fjellskred. Kartleggingen av undersjøiske skredavsetninger og skredutsatte sedimenter i innsjøer, fjorder og hav er en del av aktiviteten.

Skredlaget på NGU bruker ulike metoder og tekkniker til å støtte geologisk feltarbeid. Disse utvikles fortløpende.

Laget har en bred kompetanse. Vi samarbeider med flere nasjonale og internasjonale institusjoner. Vår metodeutvikling og forskning bidrar sterkt til NGUs faglige profil.

Aktuelle linker:

En gård og en lokal vei ble ødelagt av et skred 15. november 2013 i Årsetdalen, Møre og Romsdal fylke. Heldigvis kom ingen til skade eller mistet livet. Foto: Gro Sandøy, NGU.
En gård og en lokal vei ble ødelagt av et skred 15. november 2013 i Årsetdalen, Møre og Romsdal fylke. Heldigvis kom ingen til skade eller mistet livet. Foto: Gro Sandøy, NGU.
Gruppebilde av skredlaget høst 2015. (fra venstre); Ivanna Penna, John Dehls, Raymond Eilertsen , Kari Sletten,  Reginald Hermanns, Gro Sandøy, Knut Stalsberg , Martina Böhme, Thierry Oppikofer, Inger Lise Solberg, Paula Hilger, Lena Rubensdotter (ikke til stede: Anne Liinamaa Dehls). Foto: Raymond Eilertsen, NGU.