Sporelementer i bekkesedimenter. Kartblad 19153 Nannestad.

Undersøkelsen ble utført som et ledd i den generelle geokjemiske kartlegging av Norge. Bekkesedimenter ble samlet inn fra lokaliteter der bekker krysser eller renner nær kjørbar vei. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til -0.18 mm og analysert på HNO3-løselig Ag,Cd,Co,Cu,Fe,Mn,Mo,Ni,Pb,V og Zn. Analyse- resultatene presenteres som tabeller, frekvensfordelinger og EDB-tegnede kart, redusert til A4 - format. Estimater for prøvefeil og elementfordelingenes statistiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan utnytte dem etter ønske mot å dekke NGUs utgifter til EDB og reproduksjon. Resultatkartene viser anomalier for elementene Ag,Cd,Cu,Mo,Pb,Zn og V. De fleste av disse anomaliene må sees i sammenheng med gruvedrift innenfor kartbladet.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1735 A
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport