Sporelementer i bekkesedimenter. Kartblad 18152 Oppkuven.

Undersøkelsen ble utført som et ledd i den generelle geokjemiske kartlegging av Norge. Bekkesedimenter ble samlet inn fra lokaliteter der bekker krysser eller renner nær kjørbar vei. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til -0.18 mm og analysert på HNO3-løselig Ag, Cd,Co,Cu,Fe,Mn,Mo,Ni,Pb,V og Zn. Analyse- resultatene presenteres som tabeller, frekvensfordelinger og EDB-tegnede kart, redusert til A4 - format. Estimater for prøvefeil og elementfordelingenes statistiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan utnytte dem etter ønske mot å dekke NGUs utgifter til EDB og reproduksjon. Resultatkartene viser at det for elementene Cd, Pb,Mo og Zn fremkommer klare regionale mønstre. En prøve viser høye konsentrasjoner av Ag, Cu og Pb som må tilskrives forurensning. De resterende elementene viser små variasjoner.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1735 B
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport