Trekantformede jordskred - studie av fem skredhendelser i Norge

NGU-RAPPORT
|
2017.017
|
Forfattere
Sandøy, G.
Rubensdotter, L.
Devoli, G.
|
Utgivelsesår
2017
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2017
ISSN
0800-3416
Prosjektnr
350600
Summary
Trekantformede jordskred (også kalt ikke-kanalisert jordskred; Debris avalanche) er en skredtype som kjennetegnes ved at skredet starter i et punkt og utvider seg langs skredløpet til en stor bredde i dalbunnen. Dette bidrar til at slike skredhendelser kan bli svært ødeleggende for samfunnet. Trekantformede jordskred er ikke den vanligste skredtypen i Norge og er derfor lite beskrevet tidligere. Erfaring fra faresonekartlegging viser at det mangler kunnskap om denne typen jordskred, blant annet hvordan man kan lokalisere potensielle løsneområder. På bakgrunn av dette startet NGU i 2013 et mindre NVE-finansiert forskningsprosjekt. Målet med prosjektet er å finne geologiske og topografiske parametere som karakteriserer løsneområdet og faktorer som bidrar til at skredene utvider seg.
Fem trekantformede jordskred som ble utløst mellom 2003 og 2015 i Møre og Romsdal er kartlagt (Viromdalen, Borga, Todalen, Vatne og Årset). Prosjektet har fokusert på detaljert feltkartlegging av geologi, geomorfologi og stratigrafi i løsneområdene og utløpsområdene. I tillegg er det utført GIS-analyser for å se nøyere på topografiske parametere, som bla. helningsgrad, siktevinkel og dreneringsveier. Denne studien har også inkludert tilgjengelige meteorologiske data for hver lokalitet, før og ved skredhendelsen. Borgaskredet viste seg å være løst ut i snø og skiller seg dermed noe fra de andre med hensyn til løsneprosess.
Kommune
RAUMA
SURNADAL
ØRSTA
Fylke
MØRE OG ROMSDAL
Tilgjengelig
NGU-biblioteket
Prosjekt
Forbedret bruk av Geologiske parametrer ved skredfarevurdering