JORDSKRED

Identifikasjon av løsneområder for jordskred

NGU-RAPPORT
2021.022
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2021
ISSN
0800-3416
Prosjektnr
390100
Summary
Gjennom FoU-prosjektet ‘Identifisering av løsneområder for jordskred’ finansiert av Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE) har Norges geologiske undersøkelse (NGU) undersøkt løsneområder for 488
jordskred i åpne skråninger, registrert i NGUs detaljerte løsmassedatabase, for å finne ut hvordan man bedre
og mer nøyaktig kan identifisere slike løsneområder.
Løsneområdene til jordskredene er funnet i mange ulike løsmassetyper, men de fleste opptrer i morene, ulike
typer skredavsetninger og forvitringsmateriale. De fleste løsneområdene ligger mellom 25 og 30 grader.
Imidlertid har ~5% av løsneområdene gradienter under 20 grader, og mange av disse ligger på dyrket mark.
Glideplanet til mange av jordskredene virker å være relatert til en todelt morenestratigrafi hvor et
underliggende, kompakt lag med mye finstoff (spesielt silt) opptrer som en barriere for infiltrasjon av vann
fra et overliggende mer grovkornet lag. Mange av løsneområdene er relativt grunne (~0.5 m), og reflekterer
tykkelsen på dette øverste laget. Mineralogien til morenene reflekterer den lokale berggrunnen og kan ha
direkte innvirkning på skjærstyrken til sedimentene.
Den detaljerte løsmassedatabasen til NGU inneholder data som er egnet for denne typen undersøkelser, og
antall registreringer ventes å øke i tiden fremover slik at potensialet for ulike typer analyser vil bli større.
Forfattere
Eilertsen, Raymond S.
Kvam, Maria H.
Stalsberg, Knut
Sletten, Kari
Solberg, Inger-Lise,
Pullarello, Jose
Rubensdotter, Lena
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Aktsomhetskart steinsprang og jordskred for Askøy kommune; test av metoder på høgoppløselig terrengmodell

NGU-RAPPORT
2010.007
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2011
ISSN
0800-3416
Prosjektnr
319500
Summary
Aktsomhetskart for jordskred og steinsprang er utarbeid for Askøy kommune. Arbeidet er utført som metodeutprøving i samband med at NGU utarbeider aktsomhetskart med nasjonal dekning. For steinsprang er det benyttet samme formelverk og metodikk som ved utarbeidelsen av det nasjonalt dekkende datasettet ’Aktsomhetskart for steinsprang’ som nå er tilgjengelig på www.skrednett.no. For Askøy er det imidlertid benyttet detaljerte terrengdata med 4 x 4 m cellestørrelse, og dette gir langt bedre nøyaktighet i framstilling av aktsomhetsområder.
Det er gjort befaringer i utvalgte områder på Askøy. I disse områdene var det godt samsvar mellomaktsomhetssonene fra GIS-analysene og feltobservasjoner av tidligere steinsprang.
GIS-analysene og feltkontroll viser at det i nyere tid er bygget bolighus innenfor områder med potensiell fare for steinsprang. Eksempler på dette er vist i rapporten.
Forfattere
Derron, Marc H.
Stalsberg, Knut
Kommune
ASKØY
Fylke
VESTLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket
Prosjekt
Nye metoder i norsk skredkartlegging

Aktsomhetskart jord- og flomskred: Metodeutvikling og landsdekkende modellering

NGU-RAPPORT
2014.019
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2014
ISSN
0800-3416
Prosjektnr
332600
Summary
Denne tekniske rapporten beskriver metoden som ble utviklet for å utarbeide aktsomhetskart for jordskred og små og mellomstore flomskred i Norge. Rapporten oppsummerer metodeutviklingen, beskriver basisdataene, de utførte kalibreringene os selve resultatene samt kontrollen av datamodellen som er basert på feltarbeid og hendelsesanalyser.
Jord- og flomskredprosesser forekommer over hele Norge, og utgjør en betydelig fare for bebodde områder og transportårer. Jordskred, flomskred og relaterte skredprosesser kan forekomme i ulike terrengtyper, forutsatt at nok løsmasser er tilgjengelig, skrånigsvinkelen er bratt nok og topografien tilsier mulighet for periodevis høy vanntilførsel og økt porevanntrykk.
Forfattere
Fischer, L.
Rubensdotter, L.
Stalsberg, K.
Tilgjengelig
NGU-biblioteket
Prosjekt
Aktsomhetskart jord-flomskred

Overvåking av skred og andre skråningsprosesser med bakkebasert laserskanning

NGU-RAPPORT
2015.064
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2016
ISSN
0800-3416
Prosjektnr
350100
Summary
Dette er sluttrapporten til prosjektet om "Overvåking av skråninger med bakkebasert laserskanning" som er en del av etatsprosjektet NIFS (naturfare - infrastruktur - flom - skred). Prosjektets formål er å vise nytten av bakkebasert laserskanning for overvåking av bevegelser i skråninger, og legge til rette for at bakkebasert laserskanning blir til en mer vanlig metode for etatene i NIFS-prosjektet.
Forfattere
Oppikofer, T.
Tilgjengelig
NGU-biblioteket
Prosjekt
Overvåking av skråninger med bakkebasert laserskanning

Trekantformede jordskred - studie av fem skredhendelser i Norge

NGU-RAPPORT
2017.017
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2017
ISSN
0800-3416
Prosjektnr
350600
Summary
Trekantformede jordskred (også kalt ikke-kanalisert jordskred; Debris avalanche) er en skredtype som kjennetegnes ved at skredet starter i et punkt og utvider seg langs skredløpet til en stor bredde i dalbunnen. Dette bidrar til at slike skredhendelser kan bli svært ødeleggende for samfunnet. Trekantformede jordskred er ikke den vanligste skredtypen i Norge og er derfor lite beskrevet tidligere. Erfaring fra faresonekartlegging viser at det mangler kunnskap om denne typen jordskred, blant annet hvordan man kan lokalisere potensielle løsneområder. På bakgrunn av dette startet NGU i 2013 et mindre NVE-finansiert forskningsprosjekt. Målet med prosjektet er å finne geologiske og topografiske parametere som karakteriserer løsneområdet og faktorer som bidrar til at skredene utvider seg.
Fem trekantformede jordskred som ble utløst mellom 2003 og 2015 i Møre og Romsdal er kartlagt (Viromdalen, Borga, Todalen, Vatne og Årset). Prosjektet har fokusert på detaljert feltkartlegging av geologi, geomorfologi og stratigrafi i løsneområdene og utløpsområdene. I tillegg er det utført GIS-analyser for å se nøyere på topografiske parametere, som bla. helningsgrad, siktevinkel og dreneringsveier. Denne studien har også inkludert tilgjengelige meteorologiske data for hver lokalitet, før og ved skredhendelsen. Borgaskredet viste seg å være løst ut i snø og skiller seg dermed noe fra de andre med hensyn til løsneprosess.
Forfattere
Sandøy, G.
Rubensdotter, L.
Devoli, G.
Kommune
RAUMA
SURNADAL
ØRSTA
Fylke
MØRE OG ROMSDAL
Tilgjengelig
NGU-biblioteket
Prosjekt
Forbedret bruk av Geologiske parametrer ved skredfarevurdering