Tolking av gravimetriske data over Ofotsynklinalen

Ved hjelp av gravimetriske data er det gjort en beregning av tykkelsen på dekkebergartene i området Tysfjord - Ofoten - Harstad. Den gravimetriske modelleringen er gjort langs 11 øst-vest gående profiler over Narvikdekke- komplekset og de utenforliggende grunnfjellsområdene. Beregningen viser at dekkebergartene danner et trau som er opptil 7 km dypt. Kanten faller brat- test på vestsiden, mer slakt i øst. De største dyp er i Ballangenområdet. Resultatene av undersøkelsen er vist som profilsnitt og som dybdekotekart sammenstilt med geologisk kart. Datagrunnlaget fra undersøkelsen er et gravimetrisk residualanomalikart som er basert på tyngdemålinger utført av NGU og andre i det aktuelle området over mange år, samlet i NGU's database for gravimetri, og petrofysiske data (bergartenes densitet) fra NGU's database for petrofysikk. Aeromagnetiske anomalikart er også framstilt over området til denne undersøkelsen. Resultatet av en gravimetrisk undersøkelse som ble gjort i 1970-årene i Ballangen i forbindelse med malmundersøkelser i Råna og som ikke tidligere er gjort offentlig tilgjengelig i rapportform, er her tatt med som bilag.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
94.061
Page number:
30
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland Troms