Samordnet geologisk undersøkelsesprogram for Troms - Midtveisrapport

"Samordnet geologisk undersøkelsesprogram for Troms" ble iganmgsatt 01.01.97 og skal pågå til 31.12.2002. Ved årsskiftet 1999/2000 er programmet halvveis i sin levetid. I den forbindelse gis en oversikt over resultatene så langt, en egenevaluering av framdriften og forslag til retningslinjer for resten av pro- gramperioden. Målene for programmet er å etablere basisinformasjon om geologien i fylket, som skal kunne brukes til næringsutvikling, arealplanlegging og naturinformasjon. Noe endrede økonomiske rammebetingelser underveis har redusert satsingen på enkelte områder. Ved årsskiftet er det brukt ca. 25,5 millioner kroner. I tillegg er det gjennomført geologiske undersøkelser utenom programmet for ca.7,5 millioner kroner. Arbeidet med å etablere basisinformasjonen i form av konsistente datasett over berggrunn og løsmasser i løpet av programperioden, går etter planen. Interessante forekomster av malm, industrimineraler, naturstein og sand, grus og pukk er undersøkt. For sand, grus og pukk er det kommet gode resultater. For de øvrige råstofftypene er det også gjort gode undersøkelser, men foreløpig er det ikke gjort funn som gir grunnlag for ny næringsutvikling på kort sikt. Fortsatte undersøkelser og dokumentasjon bør likevel være et satsingsområde i andre halvdel av programmet, ikke minst med tanke på fremtidige behov. Naturdokumentasjon/geoturisme er foreløpig ikke vektlagt, men bør bli et satsingsområde i slutten av programmet. Ved programmets avslutning, bør det foreligge ajourholdte, datasett over berggrunn og løsmasser, og databaser over de ulike typer mineralressurser i fylket. Det bør også etableres avledede temasett, ikke minst i kystsonen, hvor data bør foreligge på mer detaljert skala enn ellers i fylket.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2000.014
Page number:
35
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Troms