ROS Fjellskred i Troms: Statusrapport 2007

Rapporten gir en oversikt over arbeidet som NGU har utført i prosjektet ROS Fjellskred i Troms i 2007, både regionalt og den mer detaljerte oppfølgingen på Nordnesfjellet. Det er utført 2 uker geologisk feltarbeid, en dags befaring i forbindelse med flodbølgeanalysene og en ukes arbeid med målinger av GPS-punkter. For å avdekke mulige bevegelser er det tidligere foretatt GPS-målinger på 13 lokaliteter. 12 av disse ble målt i 2007. Av disse viser kun Nordnesfjellet og indre Nordnes entydig tegn til bevegelse. Bevegelsen på Nordnesfjellet har omtrent de samme hastighetene som de tidligere år, med en største bevegelse på 3-4 cm pr år. Bevegelsen på Revdalsfjellet er estimert til 2-3 mm per år, men det er fremdeles knyttet usikkerheter til dette. I løpet av 2007 er 17 nye lokaliteter blitt befart, og det er utplassert nye GPS-punkter på 4 nye steder. Disse er Gamanjunni i Manndalen, Kråketind og Ruovddasvarri i Kåfjord og Låvan øst i Kvænangen. NGU har kjøpt inn en fullstendig dekning av satellittdata fra Troms som er grunnlaget for analyse av mulige bevegelser ved metoden InSAR. Utviklingen av metoder for dataprosessering er gjort i et samarbeid mellom Norut AS og NGU. En del av feltarbeidet og kartleggingen har gått til utprøving og kvalitetssikring av InSAR-data. Dette har gitt svært gode resultater, og det er et godt samsvar mellom bevegelser fra InSAR-data og geologiske strukturer og sprekker som er kartlagt i felt. Dette bekrefter at bruk av InSAR integrert med geologisk kartlegging vil være en svært god og effektiv metode for kartlegging av ustabile fjellparti og for en bedre forståelse av bevegelse og deformasjon i ustabile fjell. Bruk av InSAR-data har blant annet ført til at det er oppdaget flere nye lokaliteter med innsynkning (Litledalen, Nomedalstinden og Gavtavarri), noe som viser at metoden kan brukes som et regionalt verktøy for kartlegging av potensielle fjellskred. Flere nye områder med dokumentert bevegelse ligger i fjellsider langs fjordene, og det vil være viktig å følge disse opp de nærmeste årene.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2008.025
Page number:
38 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
ROS analyse for fjellskred i Troms
Prosjektnr:
310000
Fylke:
Troms