MAREANOs pilotprosjekt på mikroplast - resultater og forslag til videre arbeid

NGU-RAPPORT
|
2017.043
|
Forfattere
Jensen, Henning K.B.
Cramer, Jan
|
Utgivelsesår
2018
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2018
ISSN
0800-3416
Prosjektnr
311730
Summary
Ti sedimentprøver fra norske havområder er analysert for innhold av mikroplast. Prøvene er fra forskjellige avsetningsmiljøer, og analysene er utført på åtte sedimentkjerner tatt med multicorer og to prøver tatt med bokscorer. De øverste 3 cm med sediment på havbunnen er tatt ut for å ekstrahere og analysere mikroplast.
Prøvene ble sendt til et laboratorium i Belgia for opparbeiding og analyse av mikroplast. Analysene har bestått av visuell bestemmelse av type mikroplast i tillegg til Ramanmikrospektroskopi for å bestemme hvilke typer mikroplast som finnes i prøvene.
Resultatene viser mikroplast av typene granulære og sfæriske former i samtlige ti prøver, med forskjellige mengder mikroplast pr. kg sediment tørrvekt. Det største antall mikroplastpartikler ble funnet i prøver fra Norskehavet, mens det ble funnet færre partikler lengre mot nord i Norskehavet, Nordland VI og i Varangerfjorden.
Mulig kontaminering kan finnes i flere av prøvene i form av fibre, som typisk finnes i forskjellige
typer tekstiler.
Tilgjengelig
NGU-biblioteket
Prosjekt
MAREANO-Miljødatabaser