Grunnvannsundersøkelser i Bøfjorden, Surnadal kommune, 1996

I forbindelse med NGU's deltagelse i "Prosjekt Vannforsyning" (PROVA) ble det i 1996 gjennomført grunnvannsundersøkelser i Bøfjorden/Sættemsøra i Surnadal kommune, Møre og Romsdal fylke. Vannforsynigen i området er i dag basert på 3 forskjellige elve/bekkeinntak. Råvannkvaliteten er tidvis dårlig med høye farge- og bakterietall. Dimensjonerende vannbehov for en eventuell ny vannkilde ble angitt til 4 l/s. Undersøkelsene ble innledet med georadarmålinger i områdene Bytengen, Settems- øra og Storslette. Ved Bytengen og Storslette ga målingene ingen klare indikasjoner på positive forhold for grunnvannsuttak. Målingene ved Settemsøra ga positive indikasjoner både med hensyn til mektigheter og løsmassestrukturer. Det ble derfor besluttet å konsentrere de oppfølgende boringene til området ved Settemsøra. Undersøkelsene gir klare indikasjoner på et uttakspotensiale som er tilstrek- kelig til å dekke det foreliggende vannbehov (4 l/s) ved etablering av produk- sjonsbrønner i lokaliteten Bh2 ved utløpet av Settemselva. Grunnvannskvaliteten synes å ligge i grenseland i forhold til hva som kan benyttes som en råvanns- kilde uten vannbehandling. Anlegg for alkalisering/pH-justering samt fjerning av jern/mangan kan være påkrevet. Ut fra en samlet vurdering av vannkvalitet og kvantitet finner vi likevel grunnlag for å anbefale at den etablerte 2"-brønn benyttes for en langtids- prøvepumping hvor både mengde og kvalitet kontrolleres gjennom en periode på minimum 3 måneder.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
97.055
Page number:
33
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport