Grunnvann. Temakart med beskrivelse, Jevnaker kommune, Oppland fylke

Temakartene og beskrivelsen er i første rekke rettet mot den kommunale og fylkeskommunale oversiktsplanleggingen, og gir bl.a. informasjon om: Brønner i berggrunn og løsmasse, større grunnvannsforekomster i løsmasser, spreker og forkastninger i berggrunnen og berggrunnens vanngiverevne. Vann i løsmasser: Dødisgroper på Masmoen antas best egnet for store grunnvannsuttak. Også på Brørbyodden er det relativt gunstige forhold. Elveviften ved Sløvika kan muligens benyttes til et fellesanlegg her. Vann i berggrunn: Grunnfjellsgneiser (500-2.000 l/t) opptrer vest for fjorden. Sentralt i kommunen er det skifer og kalksteiner, gjennomsatt av yngre gangbergarter. Der gangbergarter gjennomsetter kalkstein er forholdene gode. Sydøst i kommunen opptrer yngre dypbergarter som vil gi kapasiteter omtrent som i gneisene.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
93.140
Page number:
21
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland