En vurdering av mulighetene for grunnvann som vannforsyning til Karasjok kommune, Finnmark

Norges geologiske undersøkelse (NGU) kartlegger grunnvannsressursene i Finnmark, og som en del av dette arbeidet er mulighetene for grunnvann som vannforsyning i Karasjok kommune vurdert. Elveavsetningene langs de store vassdragene virker generelt lite egnet for større grunnvannsuttak. Det finnes derimot områder med grovere masser, som f.eks. ved Svineng, Darvunjar'ga og Valljohka, hvor grunnvann kan utnyttes. Berggrunnen består hovedsakelig av kvartsitter, skifrer og granulitter. Boringer i kvartsitt vil vanligvis gi vannmengder mellom 10 og 30 l/min., mens boringer i glimmerskiftre og granulitter sjelden vil gi vannmengder over 10 l/min. Det finnes områder hvor bergartene er oppsprukket, og boringer i disse sonene vil ofte gi vannmengder mellom 10 og 30 l/min.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
89.063
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark