Nordisk samling for bærekraftige mineraler

Image
Folk fra nordiske geologiske undersøkelser står med hjelm i Gamlegruva på Løkken.
Deltagerne fra de nordiske landene hadde en ekskursjon på Løkken der det blant annet ble omvisning i Gamlegruva. Foto Karl Jørgen Marthinsen, NGU.
- Vi vil blant annet kartlegge historiske avgangsdeponier for å undersøke om det er potensiale for å hente ut mineraler og metaller fra disse, forteller NGUs seksjonsleder for mineralressurser, Kari Aslaksen Aasly. Representanter fra de nordiske landene var samlet hos NGU for å styrke samarbeidet om mineraler for å dekke Europas stadig økende behov.

Flere mineraler fra gamle deponier

Image
Kaj Lax, Kari  Aslaksen Aasly og Håkan Lind i Gamlegruva på Løkken.
Kaj Lax, Kari Aslaksen Aasly og Håkan Lind vil i prosjektet undersøke de historiske avgangsdeponiene for å vurdere om de inneholder mineraler som kan ha potensiale som ressurs. Foto Karl Jørgen Marthinsen, NGU.

- Tidligere hentet man ut andre mineraler fra gruvene, mens noen av de som er interessante i dag kanskje ble lagt igjen i avgangsdeponiene. For å gjennomføre det grønne skiftet og få mer miljøvennlig teknologi trenger vi flere ulike mineraler og metaller, deriblant sjeldne jordarter, forklarer Aasly.

I programmet «Sustainable Minerals» (bærekraftige mineraler) fra Nordic Innovation skal Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island og Grønland jobbe for en økt miljøvennlig og bærekraftig mineralnæring i Norden.

- Akkurat som i matvarer og andre produkter ønsker man at råmaterialene er sporbare. Vi forsøker å se om det er mulig å spore hvor metallene i for eksempel batterier kommer fra. Slik kan man ha oversikt over hvilket land råmaterialene kommer fra og hvordan de er hentet ut, transportert og prosessert, og dermed se hele verdikjeden, sier Aasly.  

- Norden har mye mineraler

Håkan Lind som er leder for «Sustainable Minerals»-programmet hos Nordic Innovation, påpeker hvordan koronapandemien og krigen i Ukraina har vist at tilgangen på ulike ressurser fort kan bli kritisk.

- Derfor er jeg glad for at vi har fått til denne samlingen med nordiske land for å se på hvordan vi og Europa kan bli mer selvforsynt. Norden har mye mineraler som vi trenger for å være mindre avhengig av de dominante aktørene andre steder i verden, forteller Lind.  

- Foreslått 70 millioner mer til kartlegging i Sverige

NGU fikk ti millioner kroner ekstra til kartlegging av kritiske mineraler i Norge tidligere i år.

- Vi i NGU er svært glade for at regjeringen ønsker økt tempo og nå ytterligere styrker vår finansiering av mineralkartlegging. Norge er rikt på kritiske råstoffer, som hele verden blir mer og mer avhengig av. Med ytterligere øremerkede midler kan vi fortsette å trappe opp både kartlegging og tilgjengeliggjøring av data, uttalte avdelingsdirektør Henrik Schiellerup da.

I Sverige er det nå foreslått en stor økning til mineralleting i statsbudsjettet.

- Vanligvis har vi hatt rundt 55-60 millioner svenske kroner pr. år til arbeid med ulike aspekter av mineralressurser, bland annet kartlegging av mineraler. Nå er det foreslått en økning på 70 millioner ekstra. Det understreker viktigheten av hvor mye det haster å finne kritiske mineraler og kunne utvinne dem, sier Kaj Lax som er avdelingssjef for mineralressurser hos Sveriges geologiske undersøkelse (SGU).

- Selv om det veldig positivt å hente ut flere ressurser av eldre deponier og gruver, er det ingen tvil om at vi må ha flere nye gruver for å dekke Europas behov for mineraler og metaller, legger han til.

Les mer

Nyhetsarkiv