Metaller

Metaller er grunnstoff som lett gir fra seg elektroner og danner metallbindinger. Metaller leder strøm og varme, og kjennetegnes ved egenskaper som høy tetthet, høyt smeltepunkt og metallglans.

Hvilke hovedtyper finnes av metaller?

  • Edelmetaller; gull, sølv, og litt mer uvanlige metaller i platinagruppen.
  • Jern, titan og jernlegeringsmetaller, som mangan, krom, nikkel, kobolt, vanadium, molybden og wolfram.
  • Basemetaller; kobber, sink, bly, arsen, antimon, vismut og tinn.
  • Spesialmetaller; niobium, tantal, beryllium, litium, scandium og sjeldne jordartselementer.
  • Andre metaller; for eksempel kvikksølv, cesium, silisium og aluminium.
Hva er forskjellen på mineral og malm?

Metaller er harde, men kan hamres og formes. Noen metaller er magnetiske og de kan danne blandinger som kalles legeringer.


Forekomster av metalliske mineraler kalles malm. Likevel; for at en forekomst skal defineres som en malm må den være naturlig forekommende, og samtidig økonomisk utvinnbar til metallframstilling.

NGUs geologer kartlegger de norske malmforekomstene, og sørger for at våre kart og databaser til enhver tid er oppdatert.

Metallene i malmer kan være bundet til oksygen, og kalles da oksider. Er malmene bundet til svovel heter de sulfider.

Hvilke metalliske råstoffer utvinnes i Norge?

Det har vært drift på en rekke metalliske råstoffer i Norge.

Det er utvunnet og laget konsentrater av:

Fram til 1980-tallet var metaller de viktigste råstoffene for norsk gruveindustri.

I dag er det hovedsakelig drift på jerntitanoksidet ilmenitt i Sokndal i Rogaland, og på jernoksidet hematitt i Rana i Nordland. Disse malmene bearbeides til høyt spesialiserte produkter.

I Sokndal foredles malmen til produksjon av hvitt fargestoff, mens Rana produserer råstoff for framstilling av blant annet jern- og stålprodukter.

Hvor mye metaller finnes i hele verden?

Metaller utgjør mindre enn en fjerdedel av stoffmengden på jorda.