Kart og data

Forvaltning av geofaglig kunnskap og data er en av NGUs kjerneoppgaver. Den økende mengden av data som samles inn skal ivaretas, lagres og forvaltes på en måte som gjør den anvendbar i dag og i generasjoner framover. Vi har jobbet mye med å tilpasse data gjennom ulike kartinnsyn på web, nedlastbare datasett og ulike karttjenester (WMS). Du finner også våre trykte kart, datasett i flere dimensjoner samt programvare utviklet av eller i samarbeid med NGU.

Geologien i min kommune

Se geologiske kart i din kommune

For at flest mulig skal kunne bruke våre data til samfunnsnyttige formål, skal de være åpent tilgjengelige, nedlastbare og gratis. Vi utvikler standardiserte data-leveranser og tjenester for nasjonal og internasjonal forvaltning gjennom aktiv deltagelse i Norge Digitalt og arbeidet med Det offentlige kartgrunnlaget (DOK). Dette gjør vi i henhold til gjeldende standarder og retningslinjert gitt i Geodataloven med tilhørende forskrift. Loven gjennomfører direktiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om etablering av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskapet (INSPIRE-direktivet) i norsk rett. 

På disse sidene finner du blant annet lenker til våre applikasjoner/kartinnsyn, til datasettene, tjenestene, produktark, bruksområder, wms-lenker og andre informasjonstjenester.