VANNFORSYNING

Vannforsyning til planlagt boligfelt i Lesja

NGU-RAPPORT
HY-00534
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1969
Summary
Brev: 3037/69G Boligfelt med 60 leiligheter trenger 2000 l/t. Dette anses det mulig å oppnå ved fjellboringer i åssiden ovenfor "Prestegårdsteigen", som kommunen har planlagt til formålet. Men det er vanskelig å finne optimale borestadier p.g.a. stor overdekning av morene, så sjansen for vannboring er større enn vanlig.
Forfattere
Ellingsen, Knut
Kommune
LESJA
Fylke
INNLANDET
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Vannforsyning til Norske Shells tankanlegg, Steinvika, Steinkjer

NGU-RAPPORT
HY-00604
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1969
Summary
Brev: 4260/69G Norske Shells anlegg i Steinvika ønsket en vurdering av muligheten for egen vannforsyning basert på grunnvann. Det ble funnet at muligheten for grunnvann fra rørbrønn i løsmasser i grusavsetninger i nærområdet virker lovende, og at nærmere undersøkelser bør gjøres her. Imidlertid arbeider kommunen med ledning fra sitt vannverk, som er ment å nå ut til tankanleggene i 1970. Shell anbefales å ta kontakt med kommunen med sikte på tlknytning til det kommunalke vannverket framfor å lage sitt eget vannverk.
Forfattere
Ellingsen, Knut
Kommune
STEINKJER
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Vannforsyning til Agdenes fyr

NGU-RAPPORT
HY-00593
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1969
Summary
Brev: 4231/69G Bergarten, en granittisk skivegneis av relativt grovkornet type, er oppsprukket slik at den gir håp om rikelig grunnvann til en borebrønn. Det bør fra anvist sted bores skrått 60o i retning N240 mot SV. Kloakk bør ledes i tett rør til sjøen.
Forfattere
Ellingsen, Knut
Kommune
ORKLAND
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Vurdering av grunnvannsforhold i Skogn Markabygd i forbindelse med regulering av Movatn

NGU-RAPPORT
HY-00603
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1969
Summary
Brev: 5274/69G Halland og Sørmo: Det er funnet at brønnene påvirkes negativt av reguleringen av Movatn. Utbedringstiltak anvises. Myrskog: Regulering av Movatn ansees å ha svært liten betydning for vannføringen i både gammel og ny brønn, og forurensning anses ikke å være forårsaket av reguleringen, men av forhold på gården. Vannforsyningen foreslås forbedret ved å endre brønnsted, enten ved kumringer eller sandspiss.
Forfattere
Ellingsen, Knut
Kommune
LEVANGER
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Befaring i Ullensvang kommune

NGU-RAPPORT
HY-00567
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1969
Summary
Brev: 4245/69G Rapporten omhandler muligheten for vannforsyning fra grunnvann i områdene Øvre og Nedre Eidfjord, Kinsarvik og Lofthus, dessuten eksisterende alternativer til vannforsyning på bakgrunn av planlagt minsket vannføring i elvene som nå har betydning for vannforsyningen. Nedreguleringen av vannføringen skyldes utbygging av Eidfjordverkene. Forurensning i brønner ved Hus er også vurdert.
Forfattere
Ellingsen, Knut
Kommune
ULLENSVANG
Fylke
VESTLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Riksvegparsellen gjennom Kjøshammeren i Stryn kommune. Ødelagt vannforsyning på gnr./bnr.211/3

NGU-RAPPORT
HY-00566
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1969
Summary
Brev 4902/69G Tunnel gjennom Kjøshammeren har forårsaket bortfall av vannet i borebrønn. Det anbefales tre alternative løsninger: 1) Tilkopiling til vannverk hos nabo 2) Dypere boring i eksisterende hull, anslagsvis 40 m til 3. Nytt hull fra anvist sted skrått 60o mot syd
Forfattere
Ellingsen, Knut
Kommune
STRYN
Fylke
VESTLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Grunnvannsforsyning til Rauma komune

NGU-RAPPORT
HY-00586
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1970
Summary
Brev: 2725/70G En vurdering av Raumas delta munner ut i anbefaling om grunnvannsundersøkelser for å kunne finne ut mulighetene for grunnvannsuttak fra løsmasser med sikte på å forsyne Åndalsnes. Vannforsyning til Isfjorden vurderes mulig å dekke med grunnvann fra løsmasser. Grunnundersøkelser er neste skritt før mer konkret vurdering gis. (Se også NGU Rapport 1171).
Forfattere
Ellingsen, Knut
Kommune
RAUMA
Fylke
MØRE OG ROMSDAL
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Vannforsyning til Angvik og Heggem ved grunnvann

NGU-RAPPORT
HY-00584
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1970
Summary
Brev: 2856/70G Rapport etter befaring og grunnundersøkelser. Angviks vannbehov på 120 l/min. antas å kunne dekkes med grunnvann fra løsmasser, Heggenes vannforsyning til noen gårder og privathus ved boring i fjell. Nærmere anvisninger gis for videre grunnundersøkelser i Angvik, og anvisning gis for boring i fjell på Heggem.
Forfattere
Ellingsen, Knut
Kommune
GJEMNES
Fylke
MØRE OG ROMSDAL
Tilgjengelig
NGU-biblioteket