Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

1635 resultater
... lineamnet map constructed from 500 meter grid bathymetric data and with maps of potential field data. Analysis of the fracture lineament map resolved a high density region in ...
... av forekomster. - Innhente erfaringer om hvordan data bør kodes, og hva slags type data som bør kodes for de enkelte forekomster. - Nordland fylke har et bredt ... og fremst skrevet for personer som seinere skal registrere data i DAMAMI. Den omtaler også de søke- og oppslagsrutiner som er utviklet ...
... på bekkesedimenter som mål. En oversikt over disse gamle data, hvilke elementer som er analysert og hvilke nivåer som ble funnet den ... ressurser og miljøvern. En spesiell teknikk - Exploratory Data Analysis - (EDA)-teknikk, som er særlig godt egnet for behandling av data ...
... was carried out over an area of c. 9164km2 in Vestfjorden. Data acquisition was carried out under magnetic conditions, thus giving high quality data. After second order polynomial statistical levelling of the tie lines and ...
... som en del av et prosjekt for innsamling av geofysiske data fra helikopter i Grongfeltet. Data skal be- nyttes til samtolking med geologi og geokjemi for å identifisere ...
... and 1024 channels RSX-5 spectrometer was used for data acquisition. The survey was flown with 200 m line spacing, line direction ... average terrain clearance of the bird was 58 m. Collected data were processed at NGU using Geosoft Oasis Montaj software. Raw total ...
... Mesozoic that were only previously inferred from available data. Precise age data show very connected and correlatable histories for these marginal ...
... the sections. The collection of new high-resolution seismic data across the Yermak Plateau allows a perfect correlation between the sites. Both the new biostratigraphic and paleomagnetic data support the inferences from seismic correlation that the base of Hole 911A ...
... soil and ground water. Further comparison of the airborne data with radon emanation and concentration data in houses has established that the airborne data can be used to locate ...
... sidesøkende sonar kan man effektivt samle inn data over lange strekninger av strandsonen med informasjon om både ... kan sammen med topografiske, geologiske og geotekniske data fra land gi et mer komplett bilde av forholdene i strandsonen. Over 40 km ... og digitalisert. Målet med rapporten er å oppsurnmere data fra 2005 innsamlet i regi av GEOS-prosjektet og utarbeide en ...
... i øst. Kartene er laget på basis av NGUs og IKUs seismiske data, dels på grunnlag av allerede tolkede refleksjonsseismiske data, dels ved retolkning av eksisterende refleksjonsseismiske data. Formålet ...
... metoder og verktøy, og de skal kunne vurdere innsamlede data kritisk, for så å sette sine funn i en større og nyttig sammenheng. I ... strømningsretninger etc. Geofoner til seismiske data, Elverum 2019. Foto: M. Valdresbråten Datapunktene fra de siste 3 ...
... korallrevområde. Korallrevene er opptil 30-40 meter høye. Data fra FFI.   Strandflateområde utenfor og nord for Malangen ... skiller de dypere vannmassene i Malangen fra havet utenfor. Data fra Kartverket. Dypt under vannoverflaten skjuler det seg et landskap ...
... Skredet gikk 20. juni, 1996. Grafikken er basert på data samlet inn med multistråleekkolodd (Grafikk: J.S. L'Heuereux). Norge ...
... døme på ein midthavsrygg med vulkanisme og varme kjelder. Data frå Google Earth Djuphavet er den minst kjende delen av Noreg. Djupner ...
... sørgjer for at Norge er til stades, overvaker og hentar inn data i både islagte og opne farvatn heile året. Foto: Kjartan ...
... Vurdering av kvalitet ved inversjon av elektromagnetiske data fra helikoptermålinger 2015.006 Airborne and ground geophysical ... of Frequency-domain Helicopter-borne ElectroMagnetic (FHEM) data in mapping of the clay ayers/marine sediments and cross-check it with 2D ...
... H.A. 0800-3416 SPARDIG - Transforming analogue sparker data to SEG-Y format 2016.038 Analogue seismic lines (sparker) acquired ... 1970-1984 have been transformed to SEG-Y format. The old data, which make up a regular seismic grid from 60°N (Northern North Sea) to ...
... Vurdering av kvalitet ved inversjon av elektormagnetiske data fra helikoptermålinger 2015.033 I løpet av de siste årene har ... til sammenligning, og for å se hvor godt EM-data kan karakterisere løsmasser. Ved Bardufoss i Målselv er det relativt god ...
... Crustal Onshore-Offshore Project (Coop) is an integrated data acquisition and interpretation project established to study the ... western Norway. New aeromagnetic, gravity and petrophysical data as well as heat flow data have been acquired. All new data were compiled ...
... on calculated dry and wet deposition estimates based on data from snow and rain sampling carried out in 1994, c) Chemical data on the composition of the ores being processed by the industry. The ...
... III i M711-serien). Hoveddatagrunnlaget har vært geofysiske data målt fra helikopter, dvs. magnetiske og elektromagnetiske data. I tillegg er det gjort tolkninger av gravimetri og bakkegeofysikk. I ...
... feltobservasjoner. Dette vil lette tilgjengeligheten av data på kort og lang sikt, samtidig som den enkelte geolog får et verktøy ... i kombinasjon med 5 ulike utvalgsmetoder. - 4. Innlegging av data fra arkiv-disketter. 5. Innlegging av digitaliserte koordinater fra FYDIG. ...
... på å sammenstille både eksisterende og nyinnsamlede data i forskjellige GIS-verktøy for å lette tolkningen av data og å se sammenhenger mellom de forskjellige datasett. Målet er å komme ...
... 0800-3416 94.054 Prosjektet går ut på å sammenligne data fra Kreftregisteret over sykelighet av ulike typer av kreft i Norge med data fra Norges geologiske undersøkelse over naturlig innhold av metaller i ...
... i Norge. Det finnes en mengde ulike typer data fra grunnundersøkelser, bl.a. informasjon fra alle typer boringer i ... undersøkelser som er utført, og gi effektiv tilgang til data. I tillegg til å være nyttig som verktøy i planlegging og utbygging, vil rask tilgang til data være avgjørende i forbindelse med beredskap ved ulykker/naturskade. ...
... Skilbrei, Jan Reidar 0800-3416 2000.012 Magnetic data collected near the earth's magnetic equator is more difficult to interpret than high latitude magnetic data because tha magnetic field intensity at the equator is smaller and because ...
... all tilgjengelig geofaglig viten og foreta ny innsamling av data i en tidlig fase. 2. videreutvikle metodikken ved forundersøkelser ved ... spesielt etter ved forundersøkelser langs tunneltraseen). Data og kart som presenteres i denne rapporten bør betraktes som indikative, ...
... NGU-produsert mosaikk i målestokk 1:20.000 benyttet. Alle data ble registrert både digitalt og analogt. Resultatene er fremstilt som ... i målestokk 1:50.000. På de elektromagnet- iske kartene er data fra analoge opptak overført til grunnlagskart plottet ut på ...
... 2) egne teoretiske betraktninger og 3) egne empiriske data. En fyldig litteraturliste finnes bak i rapporten. The report is a trial ... chemical basis for the SP-phenomenon and 3) own empirical data. Self potentials, a review. ...
... WADI testet. Dette instrumentet registrerer og lagrer data digitalt. Det kan utføres filtrering og automatisk tolkning av fall og ... er meget effektivit ved innsamling og presentasjon av data. Ved kartlegging av svake anomalier over sprekkesoner har ...
... I 1990 ble NGU trukket inn i et samarbeid med NIVA hvor NGUs data for kjemisk analyse av overflatevann ble overlatt til NIVA for å inngå i data- settet som skulle benyttes til å beregne tålegrenser i overflatevann. I ...
... var for NGU innsamling av grunnseismiske og magnetiske data i et om- råde som strekker seg fra Arendal i nordøst til Kristiansand i ... og gir referanser til de innsamlede geologiske/geofysiske data. Maringeologisk geofysisk tokt nr. 9204 i Skagerrak 1992, toktrapport ...
... er imidlertid usikre da en foreløbig ikke har sikre nok data for geologien. Tolkningen av det geofysiske materialet bør revurderes etter hvert som nye data fremkommer. IP- og magnetiske målinger i Granåsen dolomittfelt ...
... eller etter registreringsnummer, opplyse om alle registrerte data for hvert enkelt navn, korrigere - eventuelt slette - opplysninger som er registrert, opplyse om alle faste data som er lagt inn (f.eks kartbladnavn og -nr., feltnavn fra sokkelen, de ...
... part of the island Andøya in Vesterålen, northern Norway. Data processing comprised spike removal and data editing, IGRF correction and diurnal variation correction as well as ...
... i jordsmonnet. Kommunevise klimatiske og geo- grafiske data er derfor korrelert med dødlighetsdata for 32 sykdomsgrupper. For å bedre den statistiske påliteligheten av data, er kommuner aggregert i grupper på 5.000+ og 10.000+ innbyggere. Flere ...
... (tokt nr. 9301) var for NGU innsamling av grunnseismiske data. Det ble tilsammen kjørt 92 seismiske linjer, med en samlet linjelengde ... og gir refer- anser til de innsamlede geologiske/geofysiske data. Maringeologisk tokt nr. 9301 i området Egersundbanken-Norskerenna ...
... og profilavstand var henholdsvis 200 fot og 250 meter. Data er prosessert ved NGUs data-anlegg før uttegning som profilkurve og kotekart i målestokk 1:50 000. ...
... This report presents geophysical interpretation of gravity data as part of a project whose main objective is to supplement the mapping of ... of depth to bedrock information with the use of gravity data which in turn yields soil thickness and bedrock morphology maps. The ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.