Samordnet geologisk undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen: Sluttrapport

Rapporten er en formell sluttrapportering av "Samordnet geologisk fylkesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen", som i tillegg til en innledende beskrivelse av mål, intensjoner og økonomi gir en kortfattet produkt- og nytteverdibeskrivelse for fagområdene berggrunn, løsmasser, sand/grus/pukk, geokjemi, geofysikk, grunnvann/infiltrasjon, maringeologi, malm, industrimineraler/naturstein og databaser/GIS. Et eget kapittel om dokumentasjon viser dekningsgrad for forskjellige typer geologiske data, og inneholder i tillegg en forkortet referanseliste for perioden etter 1985. Avslutningsvis gjengis hovedtrekkene fra Statskonsults evaluering av fylkes- programmet, og en kommentar til denne.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
97.097
Page number:
46
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport