Kartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn i Akershus fylke.

NGU-RAPPORT
|
90.084
|
Forfattere
Morland, G.
Folkestad, B.
Hauge, A.
Kolstad, P.
Forsberg, C.H.
|
Utgivelsesår
1990
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1990
ISSN
0800-3416
Summary
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har på oppdrag fra Statens Forurens- ningstilsyn (SFT) foretatt en kartlegging av deponert spesialavfall i avfallsfyllinger og av områder med forurenset grunn. Kartleggingen er gjennomført fylkesvis med NGU som prosjektansvarlig. I Akershus fylkes er kartleggingen utført av Norges Geotekniske Institutt (NGI). De registrerte lokalitetene er klassifisert i fire rangeringsgrupper etter behov for videre undersøkelser og tiltak. I Akershus fylke er det totalt kartlagt 228 lokaliteter. Av disse er det påvist eller mistanke om spesial- avfall i 171 lokaliteter. Det er registrert 10 lokaliteter i rangeringsgruppe 1 (behov for tiltak), 48 i rangeringsgruppe 2 (behov for videre undersøkelser) og 113 i rangerings- gruppe 3 (behov for undersøkelser ved endret arealbruk). Akershus fylke preges av store jordbruksarealer. Industrivirksomheten er stort sett samlet i tettstedene og langs vassdrag og ferdselsårer. Det dominerende vassdraget i fylket er Glåma-vassdraget. Gardermoenområdet i Ullensaker kommune inneholder Norges største utnyttbare grunnvannsmagasin.
Fylke
VIKEN
Tilgjengelig
NGU-biblioteket