Inspeksjon av borehull med Akustisk Televiewer ved Lutvann og Nøklevann, Østmarka, Oslo

Koordinater Bh 2: 32V 604940 6641350 (WGS84) Bh 8:: 32V 604500 6643130 (WGS84) Bh 11: 32V 604950 6644025 (WGS84) Borehullsinspeksjon med akustisk televiewer er utført i tre borehull (Bh2, Bh8 og Bh11) i Østmarka, Oslo. Undersøkelsen ble utført som en del av forprosjektet "Miljøsikre og Samfunnstjenlige tunneler". Hensikten var å vurdere metodens anvendbarhet mot ingeniørgeologiske problemstillinger. Borehull 2, ved nordenden av Nøklevann, viser enkelte soner med forhøyet opp- sprekning, men generelt karakteriseres oppsprekningsgraden som moderat. borehullet var imidlertid tett ved 60 meter, og de antatt mest oppsprukne partiene kunne dermed ikke inspiseres. Borehull 8, vest for Lutvann, var tørt ned til 33 meter og kunne ikke inspiser- es akustisk over dette. Hullet hadde rast ved 84 meter og de nedre 11 metrene kunne ikke inspiseres. Det inspiserte partiet kan karakteriseres som massivt fjell med liten oppsprekning. Borehull 11, like ved nordenden av Lutvann, var boret til 62 meter, men var tett ved 56,5 meter. Hullet viser sterk oppsprekking mellom 12 og 20 meter og ellers sporadiske sprekker i hele hullet. Flere sprekkeretninger indikeres i denne sonen. Områder med kryssende sprekkesoner kan gi ekstra dårlig fjell- kvalitet. Denne akustiske inspeksjonen viser at akustisk televiewer kan brukes til å kartlegge sprekker i borehull. Metoden viser svakheter ved at tørre borehull ikke kan inspiseres, og en kan heller ikke få informasjon om eventuelle sprekkefyllinger. Borehullene 2 og 11 er i tillegg inspisert med optisk tele- viewer, og en grundigere analyse av metodenes muligheter vl bli foretatt når disse data er behandlet. Metoden gir verdifull informasjon om borehullsavvik.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2000.071
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oslo