Om NGU

NGUs hovedkontor i Trondheim.
Vi kartlegger Norges geologi og sprer kunnskap om den. Norges geologiske undersøkelse (NGU) er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann i Norge.

NGU er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Som forskningsbasert forvaltningsorgan, er NGU faginstans i geofaglige spørsmål også for de andre departementene.

Samfunnsoppdraget

NGUs samfunnsoppdrag er å bidra til økt verdiskaping gjennom å fremskaffe, bearbeide og formidle kunnskap om Norges geologiske ressurser på land og i havområder. NGU skal dekke samfunnets behov for geologisk basiskunnskap, blant annet for næringsutvikling.

NGU har to hovedmål, slik de er formulert i tildelingsbrevet fra Nærings- og fiskeridepartementet.

  1. NGUs virksomhet skal føre til at Norges geologi og geologiske ressurser er kartlagt på en måte som gir kartdata av god oppløsning, kvalitet og bruksverdi.
  2. NGUs geologisk kunnskap skal være lett tilgjengelig og kostnadsfri for bruk i næringsutvikling, samferdsel, samfunnssikkerhet, miljøspørsmål, og areal- og naturforvaltning.

Hovedoppgaver

NGU har som hovedoppgaver å samle, bearbeide og formidle kunnskap om de fysiske, kjemiske og mineralogiske egenskapene til landets berggrunn, løsmasser og grunnvann.

NGU skal legge hovedvekt på brukernes behov for:

Våre data omfattes av regelverket i norsk lisens for offentlige data.

Omsetning og organisering

NGU hadde i 2020 en omsetning på 266 millioner kroner, hvor 196 millioner kroner var bevilgninger over statsbudsjettet via Nærings- og fiskeridepartementet. Resten finansieres eksternt gjennom samfinansieringsprosjekter og oppdrag.

NGU følger statens etiske retningslinjer i vårt arbeid.

NGU har ca. 200 ansatte. Vi er delt inn i fire avdelinger.

NGUs visjon er "Geologi for samfunnet - kunnskap fpr framtida". Vi fører stolte historiske tradisjoner inn i framtida. Vi setter geologi på dagsordenen. Vår kunnskap sikrer kloke og helhetlige beslutninger til beste for fellesskapet. Det skal vi fortsette med.

Kontakt, tilgjengelighet og personvern

Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Bygg for alle: Om tilgjengelighet i NGUs lokaler i Trondheim
Bygg for alle: Om tilgjengelighet i NGUs lokaler på Løkken

Personvern og informasjonskapsler