Om NGU

NGUs hovedkontor i Trondheim.
NGU er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann i Norge.

Norges geologiske undersøkelse fører stolte historiske tradisjoner inn i framtida.
Vi setter geologi på dagsordenen. Vår kunnskap sikrer kloke og helhetlige
beslutninger til beste for fellesskapet. Det skal vi fortsette med.

NGU er en etat under Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD).

NGU skal aktivt bidra til at geofaglig kunnskap utnyttes til en effektiv og bærekraftig forvaltning av landets naturressurser og miljø. NGUs kompetanse kan også utnyttes i bistandsprosjekter. Som forskningsbasert forvaltningsorgan er NGU også de andre departementenes faginstans i geofaglige spørsmål.

NGU har som hovedoppgaver å samle, bearbeide og formidle kunnskap om de fysiske, kjemiske og mineralogiske egenskapene til landets berggrunn, løsmasser og grunnvann. I sitt arbeid skal NGU legge hovedvekt på brukernes behov for:

  • Oppbygging, drift og vedlikehold av nasjonale databaser og kartverk om geologiske egenskaper og prosesser.
  • Geologisk kartlegging av Norges land- og sjøområder.
  • Anvendt forskning og metodeutvikling.
  • Rådgivning og informasjon.

NGU hadde i 2018 en omsetning på 267 millioner kroner, hvorav 179 millioner kroner var bevilgninger over statsbudsjettet via NFD. Resten finansieres eksternt gjennom samfinansieringsprosjekter og oppdrag. Siden NGU er en offentlig etat, følger vi statens etiske retningslinjer i vårt arbeid.

NGU har ca. 200 ansatte.

Norges geologiske undersøkelse. Geologi for samfunnet.

En folder med kontaktinformasjon finner du her

Kontakt oss gjerne for mer informasjon

Bygg for alle: Om tilgjengelighet i NGUs lokaler i Trondheim
Bygg for alle: Om tilgjengelighet i NGUs lokaler på Løkken