NGU og strategisk samarbeid

NGU legger stor vekt på tett og godt samarbeid med offentlige etater og privat næringsvirksomhet i Norge. Bruk av og samarbeid om nasjonale geologiske kart og data er viktig kunnskap for trygg og bærekraftig samfunns- og næringsutvikling.

Langsiktige samarbeidsavtaler

NGU har inngått langsiktige samarbeidsavtaler med blant annet NVE, Norsk Polarinstitutt, Statens vegvesen, Oljedirektoratet, Riksantikvaren, Kartverket og Havforskningsinstituttet.

Gjennom strategisk samarbeid sørger vi for at geologisk kunnskap og kompetanse, geologiske kart og geologiske data tilpasses mange ulike brukerbehov på en kostnadseffektiv måte.

Nasjonale geologiske databaser er eksempler på godt samarbeid

Et godt eksempel på synergier som oppstår i samarbeid mellom statsetater er utviklingen av våre nasjonale geologiske databaser. Blant disse er Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) og Nasjonal grunnvannsdatabase.

Image
NGU og Norsk polarinstitutt signerte i 2022 en strategisk samarbeidsavtale
NGUs direktør May Britt Myhr og Norsk Polarinstitutts direktør Ole Arve Misund signerte 4. mars 2022 en gjensidig strategisk samarbeidsavtale.

NGU er medlem av EuroGeoSurveys (EGS), en paraplyorganisasjon som samler europeiske geolgiske undersøkelser. EGS er en koordinerende grenseflate mot EU-kommisjonen, som arbeider for å bidra med kunnskap og beslutningsstøtte på europeisk nivå.

EGS spiller en viktig rolle i utviklingen av oversikter over Europas geologi. Dette er viktige bidrag til EU-kommisjonens arbeid.

GSEU

Prosjektet Geological Service for Europe – GSEU skal bygge en permanent struktur til nytte for både politikkutforming, industrien og befolkningens velferd. Også her er Norge og NGU med.

Medlemmene i EGS samarbeider også om å etablere en felles europeisk geodata infrastruktur – EGDI - for formidling av harmoniserte geologiske data på europeisk nivå.

Noen av NGUs bidrag i EGS

NGU koordinerer samarbeidet i Northeast Atlantic Geoscience (NAG), som omfatter de europeiske geologiske undersøkelsene som omkranser Norskehavet, Nordsjøen og Irskesjøen.