Pukkeksport for to milliarder kroner

Image
Fra Rekefjord Stone i Rogaland
Selskapet Rekefjord Stone i Sokndal kommune i Rogaland har rundt 600 skipsanløp årlig. Alle foto: Mark Uwe Simoni/NGU
Norge eksporterte i 2022 nesten 30 millioner tonn pukk til en verdi av to milliarder kroner. Det utgjorde 30 prosent av fjorårets norske pukkproduksjon.

De største mottakerlandene er Tyskland, Danmark, Storbritannia og Nederland, viser tall som Norges geologiske undersøkelse (NGU) har sammenstilt fra Statistisk sentralbyrå og produsenter.

All infrastruktur

- Sand, grus og pukk er landets mest omsatte mineralressurser. Byggeråstoffer er naturlig nok svært viktige for utbygging og vedlikehold av byer, veger, jernbane, vannkraftanlegg og annen infrastruktur, men også til flom- og kystsikring, havvindanlegg, og til olje- og gassinstallasjoner, sier forskerne Peer-Richard Neeb og Mark Uwe Simoni ved NGU.

Norge har betydelige mengder med stein av god mekanisk kvalitet. De viktigste bergartene som brukes til byggeråstoff er gneis, anortositt, mylonitt, gabbro, dioritt og noe eklogitt, samt utvalgte sandsteiner.

Kystnære anlegg

- I flere av de store vekstområdene i Europa er ikke disse ressursene så lett tilgjengelig. Norges lange kyst med gode forhold for utskiping, et høyt teknologisk nivå, og sterke FoU-miljøer er viktige fortrinn som gir muligheter for fortsatt vekst for byggeråstoffproduksjon i Norge, mener Simoni.

Image
Rekefjord Stone
Rekefjord Stone i Rogaland forsyner Europa med kvalitetsstein til bygninger og infrastruktur.

Økende befolkningsvekst og behovet for klimatilpasning vil føre til et enda større behov for grus og pukk, både i Norge og internasjonalt. - Særlig vil det gjelde land med store og befolkningsrike kystnære områder, som blir mest rammet av havnivåøkning, sier NGU-forskeren.

Langsiktig plan

- I tillegg bidrar ressursknapphet og nye restriksjoner på uttak i enkelte områder i Europa til at øynene rettes mot steder der miljømessige konsekvenser og arealkonflikter er mindre. I dette bildet framstår norske ressurser som svært interessante, påpeker Simoni.

Mineralnæringen er i landsmålestokk lite arealkrevende. Sammenlignbare tall fra Sverige indikerer at næringen ikke bruker mer enn cirka 0,5 promille av landarealet. - Men det er svært viktig å ha en langsiktig plan for uttak av ressursene, og at forekomster av nasjonal og regional betydning blir tatt hensyn i kommuneplanens arealdel, understreker NGU-forsker Mark Uwe Simoni.

Image
Bergarten anortositt er typisk for Rogaland.

Rapporten: Eksport av byggeråstoffer og mineralske råstoffer fra Norge til Europa i 2022

Mer om norsk mineralnæring i 2022: Harde fakta/Direktoratet for mineralforvaltning

Image
""

Nyhetsarkiv