Dovrefjell dannet blant dinosaurer i tropene

Image
Natur Dovrefjell
På Gråurdfjellet ved Åmotsdalen på Dovrefjell ble det boret etter gull på 1990-tallet. Aldersdatering av leiromvandlet berggrunn i et borehull viser at omvandlingen skjedde i et tropisk klima i jura tid. Det høyeste fjellet i bakgrunnen er Snøhetta. Foto: NGU

Fjellplatåene på Dovrefjell og dalfører nordover til Trondheimsfjorden ble dannet i jura tid, for mellom 200 og 150 millioner år siden. Den gang lå Norge i en subtropisk klimasone på høyde med det som i dag er Middelhavet.

Det er gull i grønne skoger som har gitt ny informasjon om når og hvordan landskapet i Trøndelag ble dannet. Leirprøver fra gull-letingen på Gråurdfjellet og Gisnadalen i Oppdal satte forskere på sporet.

Nå er resultatet av arbeidet med å bedre forstå den trønderske landskapsutviklingen, publisert i tidsskriftet Norwegian Journal of Geology.

Berg omvandlet til leire

Image
Illustrasjon og bilder av forvitring.
A: Prinsippskisse som viser rester av gammel flateforvitring og dypforvitring langs sprekkesoner og forkastninger. B: Flateforvitret grønnstein med leirmineraler i en veiskjæring vest for Soknedal. C: En dypforvitret forkastningssone i gneis i Snillfjord. Dateringer og sporfossiler viser at forvitringen skjedde i jura tid. D: En torstruktur, som vanligvis representerer rester av friskt fjell etter at omkringliggende forvitret berggrunn er fjernet ved erosjon. Illustrasjon og foto: NGU

- Vi har påvist at gammel berggrunn er blitt omvandlet til leire. Dateringer og studier av sporfossiler viser at dette foregikk for mer enn 150 millioner år siden, ennå mens dinosaurene rådde kloden, forklarer forsker Odleiv Olesen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Han står bak den nye studien sammen med flere NGU-kolleger.

Alderen og dannelsen av fjellene i Norge er omstridt. Noen forskere hevder at dagens fjell er rester av den 400 millioner år gamle kaledonske fjellkjeden. Andre forskere mener at de kaledonske bergartene ble slitt ned og begravd av yngre sedimenter, før de senere hevet seg igjen.

- Fra Dovrefjell til Trondheimsfjorden og langs kysten av Trøndelag har vi nå studert rester av bergarter som er omvandlet til leire. En slik dypforvitring finner vi både på strandflaten, i dallandskapet og oppe på fjellpartiene, opplyser Olesen.

Dypt nede i sprekkesoner

Image
Kart over prøvetakingspunkter og profiler.
Digitale høydedata for det sørvestlige Trøndelag. Åpne sirkler representerer prøvetakingspunkter fra veiskjæringer, grøfter og borehull. De svarte linjene viser plasseringen av to tolkningsprofiler gjennom steder med forvitret fjell. Den tykke oransje linjen viser det geologi-professor Johan H.L. Vogt i 1914 kalte Dovrebanedalen.

For mer enn 150 millioner år siden, i de geologiske periodene trias og jura, hadde Norge et varmt og fuktig klima med gode vekstforhold for regnskoger. Klimaet sørget for en sterk forvitring gjennom millioner av år, og i sprekkesoner dannet ved tidligere forkastningsaktivitet, fikk overflatevannet god kontakt med bergartene.

Odleiv Olesen forklarer: - Dette førte til forvitring, det vil si oppløsning av mineraler, slik at bergartene smuldret opp. De oppløste mineralene ga krystallisasjon av nye mineraler, særlig leirmineraler som smektitt, såkalt svelleleire, illitt, og kaolinitt. Da havnivået steg i kritt tid, fra 145 til 66 millioner år siden, ble store deler av Trøndelag til havbunn og samtidig dekket med tykke lag av sedimenter som beskyttet underliggende forvitret grunnfjell fra erosjon.

Områdene som i dag er fastland, ble senere hevet, slik at sedimentene fra trias, jura og kritt ble erodert bort.

Erosjon ned til gneisen

Image
Kart over landformer.
Landformer i sørvestlige Trøndelag. Grå farger viser de jevne fjellflatene som hovedsakelig representerer jurasiske forvitringsflater. De store sammenhengende isbreene i kvartær var sannsynligvis frosset fast til undergrunnen, slik at erosjonen ble begrenset. Grønn farge viser områder med sprekkedalslandskap der den rettlinjede forvitringen er delvis fjernet ved erosjon fra innlandsisen. Lys gul farge viser dagens strandflate.

- Men, sier Olesen, - restene av forvitringen finner vi altså igjen i sprekkesoner over store deler av Trøndelag, og også på noen sammenhengende flater. Forvitringen fortsetter til mer enn hundre meters dybde i oppsprukket fjell.

Hva betyr så disse funnene?

- Vi mener at det gamle landskapet i Midt-Norge ble formet av landheving og dypforvitring i jura. Både fjellplatåene og den såkalte Dovrebanedalen ble i hovedsak dannet på denne tiden. Sannsynligvis var hele Trøndelag dekket av sedimentære bergarter fra  kritt, fram til landhevingen i det som kalles tertiærtiden. Da eroderte nye, store elver gjennom de flatt-liggende sedimentene og ned i det hardere gneisunderlaget. Sunndalen, Orkdalen og øvre del av Gauldalen ble sannsynligvis dannet på denne måten. Under istidene ble de siste flatt-liggende sedimentene i Midt-Norge fjernet, mens dalførene ble dypere og bredere, påpeker Odleiv Olsen.

- Vi konkluderer med at både den observerte forvitringen og formen på dagens landskap i Midt-Norge i stor grad er en arv fra den opprinnelige forvitringsflaten fra jura tid.

Studiet i Trøndelag er utført i prosjektet Crustal onshore-offshore project (Coop), finansiert av NGU, Oljedirektoratet (OD), Nye Veier og 22 energi- og oljeselskap.

Tverrfaglig

Det tverrfaglige studiet omfattet digital topografi, elektriske motstandsmålinger (ERT), røntgenanalyser (XRD og XRF), sporfossilanalyser og isotop-dateringer (K-Ar) av leirprøver fra både kjerneboringer, veiskjæringer og grøfter.


Ref.: Odleiv Olesen m.fl.: Jurassic heritance of the geomorphology in Mid Norway. Norwegian Journal of Geology, volum 103, 2023.

Nyhetsarkiv