Åpne systemer

Åpne systemer er energibrønner som henter varmen direkte fra grunnvannet som pumpes opp fra akviferer. Det benyttes en varmepumpe for å overføre og heve grunnvannets temperatur til en varmebærer slik at energien kan utnyttes.
Åpen løsning hvor grunnvannet benyttes til oppvarming gjennom bruk av en
varmepumpe. Illustrasjon: Lundqvist, NGU.

Grunnvarme handler om å utnytte varme lagret i berg, jord eller grunnvann og er et kortreist og miljøvennlig energialternativ. I åpne systemer benyttes varmen fra grunnvannet med hjelp av en varmepumpe til oppvarming av hus og vann. Den stabile temperaturen til grunnvannet over året gir gode driftsbetingelser og høy effektivitet for varmepumpen. Anslagsvis 70 % av varmen som fordeles i bygget kommer fra grunnen, mens de resterende 30 % kommer fra elektrisitet som driver varmepumpen. Varmen er i hovedsak solvarme som er magasinert i grunnvannet samt et lite bidrag fra spalting av radioaktive elementer i berggrunnen.

Rådighet over grunnvann er konsesjonspliktig jf. Vannressursloven, og den som utfører boring etter vann, skal opptre aktsomt for å unngå skader og ulemper som følge av boringen. NVE er konsesjonsmyndighet. Vanligvis vil det stilles krav til at vannet som pumpes opp returneres til akviferen gjennom infiltrasjon for å unngå negative konsekvenser som følge av grunnvannsuttaket.

Kjøling og oppvarming

Mange større bygg har også behov for kjøling. Ved å hente varme fra grunnen om vinteren og kulde fra grunnen om sommeren får man spesielt gunstige anlegg med kort inntjeningstid på investeringen. Dette gjelder såkalte vann-til-vann varmepumper som forutsetter at bygget har vannbåren gulvvarme eller radiatorer.

Åpne systemer kan produsere mye og rimelig varme og kjøling dersom de hydrogeologiske forholdene er gunstige. Uttak av grunnvann er best egnet i sand- og grusavsetninger, og grunnvanns­temperaturen bør være høyere enn 3-4 °C. Nødvendige forundersøkelser og investeringer gjør at åpne systemer er best egnet for middels til store anlegg, f.eks. kontor- og industribygg og skoler. Fordi systemet produserer og infiltrerer grunnvann, er det viktig at vannkvaliteten er god, slik at bruksmessige problemer som tetting av brønnfilteret unngås. Problemer kan oppstå dersom jern- og mangan i grunnvannet feller ut og kan tette brønnfilteret eller ledninger i systemet.

Utførte hydrogeologiske forundersøkelser og energiboringer er oppgavepliktig jf. Vannressursloven §46 og tilhørende forskrift om oppgaveplikt for brønnboring og grunnvannsundersøkelser.