Generelt om grunnvann

Grunnvann i fjellsprekker og løsmasser er en viktig fornybar geologisk ressurs for mennesker, planter og dyr. Som en del av vannets kretsløp bidrar grunnvann til vann- og energiforsyning, økologi i vassdrag, og stabilitet i bakken.

Grunnvannet kan benyttes til oppvarming og kjøling, være en utløsende årsak til skred, en mulig flomdemper og en viktig faktor i setningsproblematikk. I tillegg gir grunnvannet beskyttelse for kulturminner i undergrunnen, det er en vanningsressurs for jordbruket, og en forutsetning for liv i mange vassdrag ved at det sikrer minstevannføring i frostperioder.