Klimavariasjoner

Klimaet på jorden har variert og årsakene til dette er komplekse. Spesielt de siste 2-3 millionene år har det vært store klimasvingninger på jorden der det har vært skifte mellom istider og mellomistider. Det er ved hjelp av geologiske klimaarkiv vi kan si noe om denne variasjonen.

Forskere har lenge diskutert hva som er drivkreftene bak de store klimaendringene som har forårsaket vekslingen mellom istider og mellomistider de siste 2-3 millioner år. De fleste er i dag enig i at klimavariasjonene skyldes astronomiske faktorer, som påvirker solinnstråling mot jordens overflate og fordeling av energi. Dette kalles Milankovitch-faktorer etter serberen Milutin Milankovitch, som allerede i 1920 kunne beregne hvordan jordens stilling i forhold til solen varierte med en viss syklisitet. Denne variasjonen skyldes summen av følgende tre faktorer: Jordbanens form varierer fra å være tilnærmet sirkulær til å være svakt elliptiske med en syklisitet på 100 000 og 400 000 år. Jordaksens helning varierer mellom 22.1˚ og 24.5˚ og forandrer seg med en periodisitet på 41 000 år.

Jordens stilling i forhold til solen har variert syklisk og disse ytre faktorene påvirker klimaet på jorden. Internt i jordsystemet har vi andre mekanismer som kan forsterke eller motvirke disse drivkreftene, slik som for eksempel havstrømsirkulasjon, drivhusgasser i atmosfæren og effekten av snø/-isdekke som vil reflektere solinnstråling.
Jordens stilling i forhold til solen har variert syklisk og disse
ytre faktorene påvirker klimaet på jorden. Internt i jord-
systemet har vi andre mekanismer som kan forsterke eller
motvirke disse drivkreftene, slik som for eksempel
havstrømsirkulasjon, drivhusgasser i atmosfæren og effekten av
snø/-isdekke som vil reflektere solinnstråling. 

Det er jordbanens helning som gjør at vi har årstider og at polarsirkelen forflytter seg. Presesjon viser hvordan jordaksen snurrer rundt som en snurrebass i ferd med å miste farten, samtidig som jorda roterer rundt sin egen akse. Aksen (eller Nordpolen) vil derfor ikke alltid peke mot Nordstjernen slik som i dag, med den konsekvens at årstidene forskyver seg. Det tar i gjennomsnitt 21 000 år for årstidene å forflytte seg en hel runde. Milankovitch-faktorene er de ytre drivkreftene. Disse blir enten forsterket eller motvirket internt i jordsystemet av for eksempel havstrømsirkulasjon, oppvarming og avkjøling av luftmasser over land/vann, areal dekket av snø/is og mengden drivhusgasser i atmosfæren.

Geologiske klimaarkiv

Det er ved hjelp av geologiske klimaarkiv vi kan finne ut hvordan klimaet har variert tilbake i tid. Et klimaarkiv kan betraktes som en samling av spor som forteller noe om klimaet på jorden. Isbreer, sjøis, temperaturer, nedbør, vind og andre fysiske miljøelementer reagerer på klimaendringer med å bli sterkere, svakere, større, mindre, hyppigere og så videre. Dette gjenspeiler seg på den måten at naturlige klimaarkiv vil være å finne for eksempel i isbreer og i sedimenter på havbunnen, på bunnen av innsjøer eller på land. På land vil disse sporene kunne finnes på steder som foran isbreer, i elvesedimenter, i dryppstein og i myrer.

Isbreer og sedimenter består av flere lag som hvert enkelt representerer bestemte perioder eller hendelser bakover i tid. Sedimenter og snø avsettes lag på lag i naturen, slik at yngre lag overlagrer eldre. Eksempel på dette er innlandsisen over Grønland som er nesten 3000 meter på det tykkeste, der lagene nærmest bunnen er rundt 130 000 år gamle. På samme måte vil de sedimentene som ligger dypest begravd på bunnen av havet eller innsjøer også være eldst. Både fra is og sedimenter kan vi ta kjerneprøver slik at vi får en sammenhengende prøve fra bunn til topp som kan studeres og analyseres på mange ulike måter. Sedimenter fra havbunnen blir hentet opp med ulike typer kjerneprøvetakere fra forskningsfartøy. 

Fossiler av små dyr og planter som levde i havet før de døde og sank til bunnen og ble begravd i sedimentene, er viktige kilder til klimainformasjon. Noen slike fossilgrupper er dinoflagellater og foraminiferer. 

Langs elver eller langs kysten er det ofte naturlige snitt i sedimentene hvor vi kan se hvordan sedimenter har blitt avsatt lag på lag, slik at yngre lag overlagrer eldre. De ulike lagene representerer hver for seg sine egne avsetningsmiljø. I denne kystskjæringen fra Nord-vest Russland er tre morenelag skilt av hav- og elveavsetninger. Foto: E. Larsen.
Langs elver eller langs kysten er det ofte naturlige snitt i sedimentene hvor vi kan se hvordan sedimenter har blitt avsatt lag på lag, slik at yngre lag overlagrer eldre. De ulike lagene representerer hver for seg sine egne avsetningsmiljø. I denne kystskjæringen fra Nord-vest Russland er tre morenelag skilt av hav- og elveavsetninger. Foto: E. Larsen.

 

Eksempel på en kjerneprøvetaker som henter opp sedimentkjerner fra havbunnen. På denne måten kan vi få opp mange meter med sedimenter som er avsatt lag på lag over flere tusen år. Foto: K. Grøsfjeld.
Eksempel på en kjerneprøvetaker som henter opp sedimentkjerner fra havbunnen. På denne måten kan vi få opp mange meter med sedimenter som er avsatt lag på lag over flere tusen år. Foto: K. Grøsfjeld.

 

Bildet viser en dinoflagellat som er en encellet alge som kan finnes fossilt i marine sedimenter. Det finnes mange arter av dinoflagellater, og hver art er avhengig av bestemte miljøfaktorer som for eksempel temperaturforhold og saltinnhold i vannet.  Foto: K. Grøsfjeld.
Bildet viser en dinoflagellat som er en encellet alge som kan
finnes fossilt i marine sedimenter. Det finnes mange
arter av dinoflagellater, og hver art er avhengig av bestemte
miljøfaktorer som for eksempel
temperaturforhold og saltinnhold i vannet.  Foto: K. Grøsfjeld.

 

Bildet viser en foraminifer som er et marint encellet dyr hovedsakelig med kalkskall. På samme måte som dinoflagellatene er de ulike artene av foraminiferene avhengig av bestemte miljøfaktorer og kan derfor gi opplysninger om avsetningsmiljøet.
Bildet viser en foraminifer som er et marint encellet dyr
hovedsaklig med kalkskall. På samme måte som
dinoflagellatene er de ulike artene av foraminiferene
avhengig av bestemte miljøfaktorer og kan derfor gi
opplysninger om avsetningsmiljøet.