Inger-Lise Solbergs bilde

Inger-Lise Solberg

Forsker
Telefon:
(+47) 73904151

Kvalifikasjoner

Inger-Lise Solberg arbeider med kartlegging og forskning knyttet til skred i løsmasser, hovedsakelig kvikkleireskred. Har siden 2003 jobbet med tolkning av data fra resistivitetsmålinger.

Kartlegging av potensielle kvikkleireforekomster, og eventuelle barrierer som kan begrense skredomfang, er viktig for å kunne forebygge kvikkleireskred. Det er vesentlig å ha informasjon om tykkelse, lateral utbredelse og helning til forekomsten, i tillegg til kvikkleiras geotekniske egenskaper. Ved å kombinere geofysikk, geoteknikk og geologi kan man få et godt, helhetlig bilde av grunnforholdene.

Inger-Lise Solberg har siden 2012 vært prosjektleder for utviklingen av Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG). På land i Norge finnes det store mengder grunnundersøkelsesdata, men disse er ofte utilgjengelige og det mangler en fullstendig oversikt som viser hvor de er utført. En nasjonal database for grunnundersøkelser, med tilhørende søke- og innsynsløsninger, effektiviserer tilgang til data. Arbeidet med databasen foregår samarbeid med andre etater og institusjoner. I første omgang er det fokusert på geotekniske undersøkelser siden dette utgjør en stor del av grunnundersøkelsene, og fordi en nasjonal SOSI-standard for geovitenskapelige/geotekniske undersøkelser allerede er utviklet.

Link til NADAG: geo.ngu.no/kart/nadag