Viktig om bruken av MG-informasjonen

Marin grense (MG) presenteres på nett som punkter (MG-registreringer), linjer (modellert MG) og polygoner (arealer over og under MG), og kan lastes ned av brukerne.

Marin grense (MG) presenteres på nett som punkter (MG-registreringer), linjer (modellert MG) og polygoner (arealer over og under MG), og kan lastes ned av brukerne.

Arealer under MG med lite eller ingen marin påvirkning er også vist (enkelte dalfører). MG kan, sammen med løsmassekart, være en hjelp til å avgrense områder der marine leirer kan forekomme. Se generelle retningslinjer nedenfor.

Det er viktig at man sjekker hvilken målestokk som gjelder for løsmassekartet og den bør være M 1:50.000 eller bedre (bruk informasjonsverktøyet på linjene til løsmassepolygonene i netttjenesten for å sjekke dette). Det bør også tas høyde for at registrering av MG stedvis kan være beheftet med noe usikkerhet, og at dekning vil variere. Usikkerheten på punktene vil sjelden overstige 10 m i høyde, og de viktigste områder med marin leire vil være fanget opp av den presenterte modellen på nett.

Imidlertid vil usikkerheten på modellert MG være noe større i områder med få MG registreringer (for eksempel rundt Nannestad). Videre er det en mindre stripe land langs Sverige i sør som ennå ikke er inkludert i modelleringen. Det understrekes at MG-registreringene og modelleringer pr. april 2013 er første utgaver og det vil bli utført justeringer fremover.