STATISTISK ANALYSE

Generering av slumptall for bruk ved randomisering av prøver før analyse.

NGU-RAPPORT
1922/42
Publikasjonstype
docid
30350
Utgivelsesår
1972
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Rapporten beskriver et program skrevet i COBOL og kjørt på UNIVAC for gene- rering av tilfeldige tall mellom to skrankeverdier gitt av bruker. De ran- domiserte analysenumrene brukes til å bestemme analyserekkefølgen av prøvene. På denne måten kan man unngå at en eventuell systematisk lab.feil kan gå igjen i naboprøver og således skape falske mønstre.
Forfattere
Hjelmervik, Ivar
Sinding-Larsen, R.
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Prosedyre for normering av vilkårlig tallmateriale.

NGU-RAPPORT
1922/20
Publikasjonstype
docid
29972
Utgivelsesår
1974
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Rapporten beskriver en prosedyre som normerer en vilkårlig tallmengde ved å trekke ifra et referansenivå og multiplisere med en normeringsfaktor, slik at den normerte tallmengde holder seg innenfor vilkårlig valgte grenser, og slik at normeringsfaktor og referansenivå er mest mulig runde tall. Metoden kan bare brukes i tilfeller hvor det er den absolutte variasjon i tallmaterialet som interesserer. Dersom bare de relative variasjoner har betydning, kan metoden selvsagt brukes på logaritmen til tallmaterialet.
Forfattere
Kihle, Ola
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Comment on a preliminary version of a system for Werner deconvolution implemented on Hp-3000.

NGU-RAPPORT
1922/21
Publikasjonstype
docid
30002
Utgivelsesår
1977
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
This report describes a preliminary system for Werner deconvolution. The program system has not been tested on real data, only on theoretical data of which an example of the output is enclosed together with a flow-sheet diagram and an overview of the program system.
Forfattere
Strand, Geir
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

VESABS - Et program for interaktiv tolkning av vertikale elektriske sonderinger.

NGU-RAPPORT
1922/24
Publikasjonstype
docid
30042
Utgivelsesår
1978
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Rapporten beskriver programsystemet VESABS skrevet i FORTRAN for tolkning av elektriske sonderingskurver med Schlumberger-konfigurasjon. Kjøringen foregår interaktivt fra en grafisk terminal Tektronix 4010. Brukeren spesifiserer en tolkningsmodell, og tilsynelatende resistivitetskurve for denne framstilles grafisk for sammenligning med målte verdier. Modellen kan justeres etter ønske og kan omfatte inntil 9 lag.
Forfattere
Kihle, Ola
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Regional bekkesedimentundersøkelse i området Valdres - Engerdal.

NGU-RAPPORT
1494 K
Publikasjonstype
docid
31094
Utgivelsesår
1979
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Materialet til denne undersøkelsen består av aktive og uorganiske bekkesedi- menter (-0.18 mm), innsamlet fra 4 411 lokaliteter i Oppland og Hedmark. Prøvene er analysert på Pb, Zn, Ni, Co, Cu, Mn, Fe og V. Resultatkartene, fremstilt etter glidende middel prinsippet, viser klare regionale mønstre. Prøvene fra Østerdalen har lavere metallinnhold enn prøvene fra Valdres-distriktet.
Forfattere
Ottesen, Rolf Tore
Fylke
INNLANDET
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

GRASP brukermanual.

NGU-RAPPORT
1922/37
Publikasjonstype
docid
30268
Utgivelsesår
1979
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Rapporten er en brukermanual for programsystemet GRASP (Geological Retrieval And Synopsis Program). GRASP har muligheter til lagring av data, utplukking av data etter kriterier gitt av brukeren, definering av nye variable, ut- listing av data og enkel statistikkberegning.
Forfattere
Reitan, Morten
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge. Korrelasjon mellom geokjemiske data og dødlighetsrater 1971-75 for 8 h.typer av kreft

NGU-RAPPORT
1494 I
Publikasjonstype
docid
30737
Utgivelsesår
1979
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Rapporten omhandler en del foreløpige resultater av korrelasjonsanalyser mellom aldersjusterte dødelighetsrater 1971 - 75 for 8 ulike hovedtyper av kreft i 35 kommuner i det sentrale østlandsområdet og de korresponderende konsentrasjoner av HNO3-løselig V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn og Pb i minus 0.18 mm fraksjonen i uorganiske bekkesedimenter. Mellom kreft i fordøyelsesorganene og V, Co, Ni, Cu, Zn og Pb er det oppnådd korrelasjonskoeffisienter på ca. -0.45. Kreft i lymfe og blod mot Fe gir ca. -0.3. Mellom de øvrige undersøkte kreftformer (total kreft, åndedrettsorg., urin- og kjønnsorg., munn og svelg, ben og hud og annet) og geokjemi er korrelasjonskoeffisientene lavere. Signifikansen av de oppnådde korrelasjons- koeffisientene er foreløpig ikke testet.
Forfattere
Ottesen, Rolf Tore
Fylke
INNLANDET
VIKEN
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge. Hjerte-kar- sykdommer og bekkesedimenter i Sørøst-Norge.

NGU-RAPPORT
1494 S
Publikasjonstype
docid
32112
Utgivelsesår
1980
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Bekkesedimenter fra 1 850 lokaliteter i 60 kommuner i Sørøst-Norge er ana- lysert for 31 elementer. Resultatene er bearbeidet og korrelert med dødlig- hetstall for hjerte-karsykdommer i den enkelte kommune eller samling av nabo- kommuner. Signifikante negative korrelasjoner opptrer for dødlighet og Sr, Fe, Ti og Mg. Noe usikre negative korrelasjoner er påvist for dødlighet og Zn, Ni, P og F.
Forfattere
Finne, Tor Erik
Fylke
INNLANDET
VIKEN
Tilgjengelig
NGU-biblioteket

Comparison of geochemical and epidemiological data from south-eastern Norway.

NGU-RAPPORT
1494 P
Publikasjonstype
docid
31911
Utgivelsesår
1980
ISSN
0800-3416
Automatisk opprettet
1
Summary
Rapporten omhandler en del foreløpige resultater av korrelasjonsanalyser mellom epidemiologiske og geokjemiske data fra 60 kommuner i det sydøstlige Norge. De epedemiologiske data innbefatter aldersjusterte dødlighetsrater 1971 - 75 for 8 hovedtyper av kreft (kreft totalt, kreft i munn og svelg, kreft i fordøyelsesorganene, kreft i åndedrettsorganene, kreft i ben og hud, kreft i urin- og kjønnsorganene, kreft i lymfe og blod og andre typer kreft) og dødlighet/prevalens-rater for pernisiøs anemi, multippel sklerose og Parkinsons sykdom. Fra hver av de 60 kommunene er det fremstilt en sammenslått bekkesedimentprøve ved å blande like store deler av alle enkeltprøver innenfor hver kommune. De resulterende 60 prøver er analysert på 29 elementer som er brukt i korrela- sjonsanalysen med de epidemiologiske data. Flere positive og negative korrelasjoner opptrer i materialet. Best korrelasjon er oppnådd mellom kreft i fordøyelsesorganene og Cu i bekkesedimentene (r=0.47).
Forfattere
Bølviken, B.
Glattre E.
Ottesen, R. T.
Fylke
INNLANDET
VIKEN
Tilgjengelig
NGU-biblioteket