Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge. Korrelasjon mellom geokjemiske data og dødlighetsrater 1971-75 for 8 h.typer av kreft

Rapporten omhandler en del foreløpige resultater av korrelasjonsanalyser mellom aldersjusterte dødelighetsrater 1971 - 75 for 8 ulike hovedtyper av kreft i 35 kommuner i det sentrale østlandsområdet og de korresponderende konsentrasjoner av HNO3-løselig V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn og Pb i minus 0.18 mm fraksjonen i uorganiske bekkesedimenter. Mellom kreft i fordøyelsesorganene og V, Co, Ni, Cu, Zn og Pb er det oppnådd korrelasjonskoeffisienter på ca. -0.45. Kreft i lymfe og blod mot Fe gir ca. -0.3. Mellom de øvrige undersøkte kreftformer (total kreft, åndedrettsorg., urin- og kjønnsorg., munn og svelg, ben og hud og annet) og geokjemi er korrelasjonskoeffisientene lavere. Signifikansen av de oppnådde korrelasjons- koeffisientene er foreløpig ikke testet.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1494 I
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport