February 24th 2012

Stor interesse for kystnær sjøkartlegging

Det er stor nasjonal interesse for en mer kystnær kartlegging av sjøbunnen. Det kom fram under NGU-dagen mandag 6. februar. ”Alle” ønsker at norskekysten og fjordene blir undersøkt og vist fram på en bedre måte.

NGU-dagenKARTLEGGERNE: Første del av NGU-dagen 2012 ble arrangert mandag 6. februar, på dagen 154 år etter at NGU ble opprettet.

Koen VerbruggenIRSK ARBEID: Irene er halvegs i sin kartlegging av prioriterte kystområder, fortalte Koen Verbruggen.Og det er lurt, skal vi tro Geological Survey of Ireland:

- Kartlegging av grunne sjøområder langs kysten er både dyrere og vanskeligere enn store havområder, men den reelle betydningen for folk flest og forvaltning er langt større, fastslo Koen Verbruggen i den irske geologiske undersøkelsen under et av foredragene mandag.

Irene er midtvegs i et stort kartleggingsprogram av prioriterte områder langs kysten av Irland og har fått stor positiv oppmerksomhet rundt arbeidet. Kartleggingen av budsjettert til 640 millioner kroner over ti år, og en bieffekt av arbeidet er blant annet beskrivelser av 246 skipsvrak på bunnen.

Satser fortsatt

Politisk rådgiver Jeanette Iren Moen i Nærings- og Handelsdepartementet hadde ingen lovnader med seg om et nytt kystprogram i Norge da hun innledet under første del av NGU-dagen. Hun understreket imidlertid at regjeringen vil fortsette å satse på store programmer, som for eksempel Mareano, et tverrfaglig samarbeidsprogram om kartleggingen av havbunnen utenfor kysten.

Fiskeridirektør Liv Holmefjord påpekte nødvendigheten av kunnskapsbasert forvaltning og fikk støtte av sin fagdirektør Peter Gullestad, som i sitt foredrag slo et slag for et nytt kyst-Mareano. 11 kystkommuner i Sør-Trøndelag har gått sammen i organisasjonen Kysten er klar, og også de ønsker å øke kunnskapen om sjøbunnen.

Arealkonflikter

- Kystnær kartlegging bør prioriteres, sa rådgiver Jan Henrik Sandberg i Norges fiskarlag, som etterlyste bedre marine grunnkart for kystsonen.

– Nye kystsoneplaner er nødvendig for å unngå arealkonflikter i strandsonen. Da er det også nødvendig med mer kunnskap, mente spesialrådgiver Frode Mikalsen i Troms fylkeskommune.

Sør-Trøndelags fylkesordfører Tore O. Sandvik påpekte at Norge nå må erobre og beherske havrommet i et samarbeid mellom fiskeri- og havbruksinteresser, maritime interesser, og utenriks- og sikkerhetspolitiske interesser.

- Det er en nasjonal oppgave å sørge for en god kartlegging av kysten, sa Tore O. Sandvik.