October 1st 2015

God på bunnen

MAREANO-programmet kartlegger blant annet naturtyper på havbunnen. Her er det flotte koraller som er dokumentert.
I 2005 ble det første MAREANO-toktet gjennomført på Tromsøflaket. Siden den gang har det vært flere årlige tokt, for å kartlegge dybde, geologi, biologi og kjemi. Etter 10 år er store områder i Barentshavet og Norskehavet kartlagt.

Av Beate Hoddevik Sunnset, Havforskningsinstituttet

Resultatene fra MAREANO-kartleggingen gir unik innsikt i hvilke naturtyper som finnes i dypet, hvilke dyr som lever der og hvilke sedimenter bunnen består av. I tillegg får vi informasjon om ulike typer kjemiske forbindelser som finnes i bunnen, inkludert eventuell forurensning. Alt dette kan du få høre mer om på en MAREANO-konferanse 29. oktober.

Når forskerne finner ut hvilke naturtyper som er i et område, tar de hensyn til både de fysiske forholdene på havbunnen, som for eksempel terreng og sedimenttype, og hvilke dyr som lever der. Flere av naturtypene som er funnet hører til under kategorien "sårbare naturtyper", slik de defineres av "Konvensjonen om beskyttelse av det marine miljø i det nordøstlige atlanterhav" (OSPAR). Enkelte naturtyper er også definert på bakgrunn av resultatene fra MAREANO, siden tilsvarende områder ikke er funnet andre steder.

På årets konferanse feirer MAREANO 10 år med kartlegging ved å legge vekt på resultatene som er oppnådd. Å kartlegge naturtyper krever spesialister innen både dybdekartlegging, biologi og geologi, noe som igjen har forutsatt et nært samarbeid på tvers av tradisjonelle grenser mellom Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Kartverket. Resultatet er uvurderlig kunnskap om hva som finnes på havbunnen i områder som tidligere ikke har vært undersøkt, kunnskap som blant annet brukes i arbeidet med forvaltningsplanene for havområdene.

Meld deg på MAREANO-konferansen i dag

Relaterte prosjekter

MAREANO
MAREANO maps the bathymetry, seafloor conditions, biodiversity, geodiversity and sedimentary contamination along the Norwegian coast and sea areas.