November 18th 2008

Berggrunnen i Trondheim

Hvilken berggrunn finner vi i Trondheim? Og hvilken sammenheng er det mellom berggrunn og vegetasjonsdekke?

De vestlige områdene i Trondheim (inkludert Trondheim sentrum og Bymarka) består hovedsaklig av grønnstein.  Dette er en omdannet, mørk lavabergart som er ca. 500 millioner år gammel.  Når vi beveger oss østover kommer vi inn i hovedsaklig omdannede sedimentære bergarter, f.eks. skifre, som antakelig har en alder på rundt 450 millioner år. 

Når det gjelder sammenhengen mellom vegetasjon og berggrunn er ikke denne så veldig utpreget i Trondheim.  Dette skyldes at bergartene generelt er ganske kalkrike og at det derfor er små kontraster i næringsinnhold.  Hvis man derimot krysser fjorden og drar til Fosen, vil man se at landskapet er mye mer nakent der.  Det skyldes at Fosen består av ulike typer gneiser som er relativt næringsfattige (lite kalk).