February 18th 2009

Sammenhengen mellom vegetasjon, jordsmonn og berggrunn

Hva er sammenhengen mellom vegetasjon, berggrunn og jordsmonn? Er det bare det at berggrunnen forvitrer som gir næring og mineraler til jordsmonnet, og at plantene tilpasser seg dette?

Jo tynnere jordsmonnet er, desto mer betyr selve berggrunnen for vegetasjonen. For eksempel er det lett å se at en del planter trives best når det er kalkrik berggrunn. Dersom det er mye skifer i berggrunnen forvitrer den lett og gir frodig jordsmonn. Og dersom berggrunnen består av granitter og gneiser forvitrer den lite og gir nakne landskap og spesiell vegetasjon.
 
I mange områder ligger det imidlertid store mengder løsmasser oppå berggrunnen, for eksempel morenejord som ble dannet under siste istid, eller leire om ble avsatt under vann men som på grunn av landhevingen nå utgjør tørt land. Disse områdene utgjør i dag de beste jordbruksarealene. Et godt eksempel på dette er området på Jæren. Her er det store mengder av løsmasser, og berggrunnen betyr derfor lite for selve vegetasjonen.