September 30th 2010

Hvordan ble Gløshaugen i Trondheim dannet?

Kan dere forklare hvordan Gløshaugenplatået (og Sundlandsskrenten) er blitt dannet? Er "Dødens dal" en rasgrop og i så fall hvor gammel er den? Områdene er en del av NTNU (Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet) i Trondheim.

Da isbreene lå over landet under siste istid ble landet presset ned. Når isen begynte å smelte, steg havnivået, og havnivåstigningen var raskere i forhold til landhevingen. Marine sedimenter som (bl.a. leire) ble avsatt på fjordbunnen. Etter hvert som landet hevet seg, eroderte Nidelva i løsmassene fram til det stedet havnivået var. Havnivået var ca. 175-180 m over dagens havnivå på det høyeste etter siste istid. Der Nidelva til enhver tid møtte havet ble det bygget ut et delta, og det er et slikt delta vi ser restene av på Sunnland/Nardo og Gløshaugen i dag. Der elva møter havet blir de tyngste løsmassene avsatt først, dvs sand og grus, mens fine sedimenter som silt og leire blir avsatt lenger ut i havet. Gløshaugen og Nardo består derfor i hovedsak av sand (med leire under). Opprinnelig hang Gløshaugen og Nardo/Sunnlandsområdet sammen som ett stort delta, avsatt for vel 8000 år siden. Et kvikkleireskred (Lerkendalsområdet) førte til at de ble adskilt. Dette skredet var stort og fylte ut Øyaområdet. Det er mulig dette skjedde rundt 100-150 e.Kr.

Når det gjelder ”Dødens dal” er dette trolig ei gammel ravine, og ikke ei skredgrop. Raviner dannes når bekker eroderer seg ned i løsmassene. Men det er en rekke spor etter skred i Trondheim bl.a. Duedalen, Othilienborg, Sjetnemarka, Tiller…

Tips til videre lesning:
Gråsteinen nr. 5: Trondheim fra istid til nåtid