Datasett og nedlasting

OBS! Du kan de nærmeste dagene og ukene oppleve feil og/eller ustabilitet på våre kartsider. Årsaken er sammenslåing av flere kommuner og innføring av nye kommunenummer ved årsskiftet. NGU arbeider med saken.

Datasett er grunnsteinen for våre karttjenester og kartinnsyn. Om du for eksempel skal utføre en risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS), en konsekvensutredning (KU), rullere kommunueplan eller legge til geologiske data i din egen kartprogramvare, så er det våre datasett du er interessert i å laste ned og det kan du gjøre her.

Du har mulighet til filtrere på fagområde, og du kan også benytte søket for å finne det du eventuelt leter etter. Om du velger Liste-visning får du vist innholdet på denne siden i tabell.

Om du ønsker å få en oversikt over alle våre dataset som er tilgjengelig for nedlasting, så kan du bruke vår nedlastingsportal

Fagområde Dataset Beskr. Bruksområde Last ned Søk Registrer Produktark Kartkatalog Tegnforklaring Bestill kart Prod spek Metadata
Berggrunnsgeologi Berggrunn N250
Berggrunnsgeologi Berggrunn N50
Mineralressurser Bergrettigheter
Maringeologi Bunnsedimenter (dannelse), N100 regionalt
Maringeologi Bunnsedimenter (dannelse), N750 Oversikt
Maringeologi Bunnsedimenter (kornstørrelse), N100 regionalt
Maringeologi Bunnsedimenter (kornstørrelse), N25 detaljert
Maringeologi Bunnsedimenter (kornstørrelse), N750 oversikt
Maringeologi Bunntyper fra sjømåling
Geofysikk, Mineralre... Geofysikk
Grunnvann Grunnvannsborehull (Granada)
Byggeråstoffer Grus og pukk
Berggrunnsgeologi, B... Litteraturdatabase
Kvartærgeologi Løsmasser
Maringeologi Marin - ankringsforhold
Maringeologi Marine landskap
Maringeologi Marine sedimentasjonsmiljø
Maringeologi Marin - gravbarhet
Kvartærgeologi Marin grense
Maringeologi Marin -Landformer på havbunnen
Mineralressurser Mineralressurser
Berggrunnsgeologi Radon aktsomhet
Berggrunnsgeologi Tunnelplanlegging aktsomhetskart (Østlandsområdet)